יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי ביקורת בנושא שמירה על זכויות עובדי קבלן


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מתן שירותי ביקורת בנושא שמירה על זכויות עובדי קבלן ושירותים נלווים

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום 23.10.2022, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 0747922861.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 0747922861.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, למר שחף יהונתן נוי, בדוא"ל: shahafy@mashcal.co.il או בפקס מס': 7460674 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 9.11.2022 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 0747922861. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינויים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה או דוא"ל, לפי שיקול דעתה של החברה, יחייבו את החברה.

מפגש מציעים החברה תקיים מפגש מציעים חזותי בתוכנת זום ביום 6.11.2022 בשעה 13:00. ניתן להירשם למפגש הנ"ל בכתובת: consultingtenders-pama@mashcal.co.il עד ליום 3.11.2022. באחריות הנרשמים למפגש לוודא, כי הדוא"ל ששלחו הגיע ליעדו במועד בטלפון מספר: 0747922861. לכל מי שירשם למפגש כאמור, ישלח בדוא"ל זימון וקישור התחברות למפגש.

הגשת הצעות ** מעודכן** את ההצעה יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי מספר 1/2022 ולהפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שלישי ה- 13.12.2022 ועד ליום רביעי ה- 14.12.2022, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון" ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

אורטל דביר
דיאטנית קלינית ומנהלת פרויקטים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

1.1 ההצעה תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד - משרד רואי חשבון שהינו תאגיד רשום כדין בישראל או עוסק מורשה הרשום בישראל על פי דין העוסק במתן שירותי ביקורת בנושא שמירה על זכויות עובדי קבלן. על המציע לצרף להצעתו פרטים אודותיו ואודות ניסיונו, לרבות על פי הנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז. מובהר בזאת, כי הצעה תוגש על ידי מציע אחד בלבד וכי לא ניתן הגשת הצעה משותפת ליותר ממציע אחד גם באמצעות מיזם משותף או בכל דרך אחרת.

1.2 המציע סיפק בפועל, במהלך השנים 2018 - 2021 (במצטבר), שירותי ביקורות שכר עבור לפחות עשרה (10) גופים ציבוריים שונים, כשלפחות חמישה (5) מהם הן רשויות מקומיות, ושירותי ביקורות השכר שסופקו על ידו כאמור, כללו (במצטבר), בדיקה של לפחות 10,000 תלושי שכר של עובדי קבלן ועריכה של לפחות 200 דוחות ביקורת. לעניין סעיף זה: "ביקורות שכר" - ביקורות בנושא שמירה על זכויות עובדי קבלן על פי הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב - 2011 (להלן: "החוק") והצווים והתקנות שהותקנו מכוחו. "דוח ביקורת"- דוח סגירה לביקורת שכר בהתאם להוראות החוק. "גוף ציבורי" - רשות מקומית / תאגיד עירוני / חברה כלכלית של רשות מקומית / משרד ממשלתי / חברה ממשלתית / אגף החשב הכללי במשרד האוצר / תאגיד מים וביוב / איגוד ערים / אשכול רשויות מקומיות. "רשות מקומית" - עירייה / מועצה מקומית / מועצה אזורית. "עובד קבלן"- עובד של קבלן שמירה ו/או קבלן ניקיון. על המציע לצרף להצעתו פירוט, לפי הטבלה הרצ"ב, של שירותי ביקורות השכר אותם סיפק המציע כמפורט בתנאי זה, לרבות, פירוט פרטי הגוף הציבורי עבורו בוצעו השירותים ופרטי איש הקשר אצל אותו גורם. לגבי כל גוף ציבורי שיצוין בטבלה כאמור, ניתן לצרף להצעה אישור מהגוף הציבורי לו סיפק המציע שירותי ביקורות שכר, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז או בנוסח אחר אשר יכלול את הנתונים המפורטים בנוסח שבמסמכי המכרז. מציע המבקש להסתמך על ניסיונו במתן שירותי ביקורות שכר אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל, בהתקשרויות בהן החברה ו/או משכ"ל שימשו כחברה מנהלת מטעם הגוף הציבורי, רשאי לצרף להצעתו, לשם הוכחת עמידתו בדרישת הניסיון שבתנאי זה, במקום או בנוסף לאישור, רשימה של גופים ציבוריים עבורם בוצעו על ידו שירותים כאמור במסגרת התקשרותו / התקשרויותיו עם החברה ו/או משכ"ל.

1.3 המציע מעסיק, כעובדים קבועים מן המניין, רואי חשבון ובודקי שכר אשר הינם בעלי ניסיון, כמפורט להלן (להלן: "בעלי התפקידים המוצעים"): 1.3.1 רואה חשבון בעל ניסיון מוכח של שלוש (3) שנים לפחות, בניהול צוות במתן שירותי ביקורות שכר, במהלך השנים 2018 - 2021, עבור 3 רשויות מקומיות לפחות. 1.3.2 רואה חשבון אחד (1) לפחות, שהינו בעל ניסיון מוכח של שתי (2) שנים לפחות, במתן שירותי ביקורות שכר, במהלך השנים 2018 - 2021. 1.3.3 חמישה (5) בודקי שכר מוסמכים לפחות, שכל אחד מהם הינו בעל ניסיון מוכח של שתי (2) שנים לפחות, בביצוע ביקורות שכר, במהלך השנים 2018 - 2021. לעניין סעיף זה: "ביקורות שכר" – ביקורות בנושא שמירה על זכויות עובדי קבלן על פי הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב - 2011 (להלן: "החוק") והצווים והתקנות שהותקנו מכוחו. "רשות מקומית" – עירייה / מועצה מקומית / מועצה אזורית.

מובהר בזאת כי לא ניתן שתהיה זהות בין בעלי התפקידים המוצעים שיפרט המציע בהצעתו במסגרת תתי סעיף זה. על המציע לצרף להצעתו אישור רו"ח מקור, על פי הנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז, לגבי בעלי התפקידים המוצעים המועסקים על ידו כאמור בתנאי זה. כמו כן, על המציע לפרט בהצעתו את פרטי בעלי התפקידים המוצעים על ידו ולצרף להצעתו פירוט, לפי הטבלה הרצ"ב, של השכלתם, ניסיונם כמפורט לעיל לרבות, פירוט הגופים להם סיפקו שירותי ביקורות ופרטי איש הקשר באותו גוף. בנוסף על המציע לצרף להצעתו קורות חיים, עותקים של תעודות ממוסד להשכלה גבוהה וכן עותקים מהרישיונות בראיית חשבון של רואי החשבון שפורטו בהצעתו וכן קורות חיים ועותקים מתעודות ההכרה על פי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התעש"ב – 2011 של בודקי השכר המוסמכים שפורטו בהצעתו. ככל שהניסיון של בעל תפקיד מוצע הינו בביקורות שכר אשר בוצעו במסגרת מכרזי משכ"ל, בהתקשרויות בהן החברה ו/או משכ"ל שימשו כחברה מנהלת, רשאי המציע לצרף להצעתו, לשם הוכחת עמידת בעל התפקיד המוצע בדרישת הניסיון שבתנאי זה, רשימה של הגופים עבורם בוצעו על ידי אותו בעל תפקיד ביקורות שכר במסגרת התקשרויות החברה ו/או משכ"ל עם אותו גוף.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.