יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לשירותי אבטחה ושמירה


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז נכתב על פי הנחיות משטרת ישראל , המשרד לבטחון פנים ומשרד החינוך ומספק מענה כולל למערך האבטחה ברשויות המקומיות.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

אבטחת מוסדות חינוך
אבטחת מבני ציבור
אבטחת אישים מאוימים
אבטחת יישובים
הפעלת סיירת ביטחון
אבטחת אירועים ואירועי ספורט
אבטחת חופים
אבטחת טיולים
מתן שירותי מוקד ללחצני מצוקה ומערכות אזעקה

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום 5.9.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 0747922861.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 0747922861. משרדי החברה סגורים בימים 6-8/9/2021, 15-16/9/2021 ו- 19-28/9/2021 ועל כן בימים אלו לא ניתן לעיין או לקבל את מסמכי המכרז.

הגשת הצעות את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי מס' ש/16/2021, ולהפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שני ה- 18.10.2021 ועד ליום שלישי ה- 19.10.2021 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה "מגדל התיכון", ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' לגב' אורטל דביר, בדוא"ל: ortald@mashcal.co.il או בפקס מס': 7460674 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 6.10.2021 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 0747922861. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

שחף יהונתן נוי
מנהל תהליכי מכרזים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

פרק 1 - המשתתף הינו בעל רשיון תקף, על שם המשתתף, בשנים 2018, 2019, 2020 ו- 2021, לקיום וארגון תאגיד לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה תשל"ב – 1972. מובהר ומודגש בזאת כי הרשיון צריך שיהא על שם המשתתף במכרז ולא על שם אחר כלשהו.

פרק 1 - המשתתף הינו בעל רשיון תקף לעסוק כקבלן שירות בתחום השמירה בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

פרק 1 - למשתתף תקן 8000SA תקף או תקן ת"י 10000 תקף או שהמשתתף נמצא מתאים לדרישות רשימת התיוג אחריות חברתית משכ"ל – 2018.

פרק 1 - המשתתף או בעל מניות במשתתף או מנהל אצל המשתתף או אחד מעובדיו של המשתתף הינו בעל רשיון מיוחד, תקף, לפי סעיף 10ג' לחוק כלי ירייה תש"ט - 1949.

פרק 1 - המשתתף העסיק במהלך 24 חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במשך 10 חודשים רצופים לפחות, 50 עובדים בעבודות שמירה/אבטחה.

פרק 1 - המשתתף או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בעבירה פלילית אחת לפחות הנוגעת לחוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.15 להלן ולא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין עבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.15 להלן, שבוצעו בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

פרק 1 - המשתתף ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.16 להלן ב-3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

פרק 1 - לא הוטלו על המשתתף או על בעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, עיצומים כספיים על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.16 להלן, בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מובהר בזאת כי לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.

פרק 2 - המשתתף הינו בעל רשיון תקף, על שם המשתתף, בשנים 2018, 2019, 2020 ו- 2021, לקיום וארגון תאגיד לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה תשל"ב – 1972. מובהר ומודגש בזאת כי הרשיון צריך שיהא על שם המשתתף במכרז ולא על שם אחר כלשהו.

פרק 2 -המשתתף הינו בעל רשיון תקף לעסוק כקבלן שירות בתחום השמירה בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

פרק 2 -המשתתף או בעל מניות במשתתף או מנהל אצל המשתתף או אחד מעובדיו של המשתתף הינו בעל רשיון מיוחד, תקף, לפי סעיף 10ג' לחוק כלי ירייה תש"ט - 1949.

פרק 2 -המשתתף העסיק במהלך 24 חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במשך 10 חודשים רצופים לפחות, 50 עובדים בעבודות שמירה/אבטחה.

פרק 2 -המשתתף או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בעבירה פלילית אחת לפחות הנוגעת לחוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.15 להלן ולא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד התמ"ת ביותר משני קנסות בגין עבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.15 להלן, שבוצעו בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

פרק 2 -המשתתף ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.16 להלן ב-3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

פרק 2 -לא הוטלו על המשתתף או על בעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, עיצומים כספיים על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.16 להלן, בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מובהר בזאת כי לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.

כללי - להצעתו במכרז מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.