יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי הסעים ושירותי הסעות של תלמידים


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

החברה למשק וכלכלה מפרסמת את מכרז ההיסעים זה מספר שנים ונקבעות בו כזוכות, עשרות חברות הסעה מוכרות ובעלות ניסיון מכל רחבי הארץ.. המכרז מעגן במסגרתו את כל דרישות משרד החינוך ומשרד התחבורה, למתן שירותי היסעים ברשויות המקומיות.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

הסעות אוטובוסים
הסעות מיניבוסים
הסעות אוטובוסים זעירים
הסעות מוניות ורכבים המותאמים להסעת תלמידי החינוך המיוחד ובעלי מוגבלויות
הסעות מזדמנות לטיולים
הסעות מוזמנות

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 11, החל מיום 20.3.2022, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 5769353- 03.

קבלת מסמכי המכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 5769353- 03 או 6235472- 03.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' אוראל דרעי, בדוא"ל: oreld@mashcal.co.il או בפקס מס': 6790362- 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 30.3.2022 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 5769353- 03. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינויים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי מסמכי המכרז בפקסימיליה או דוא"ל, לפי שיקול דעתה של החברה, יחייבו את החברה.

הגשת הצעות את ההצעה, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' הס/ 2022 / 8, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שני ה- 11.4.2022 ועד ליום שלישי ה- 12.4.2022, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

אוראל דרעי
רכזת שירות ותפעול | תחום היסעים
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

פרק א: 1.1.1 בעל ניסיון של שנתיים לפחות במתן שירותי הסעה עבור מוסדות חינוך. 1.1.2 מי שהיו לו בשנת 2021 הכנסות מביצוע שירותי הסעה, בסך שאינו נמוך מ- 2,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ). משתתף שהינו תאגיד מוניות או משתתף המגיש הצעה לרכב עד 4 נוסעים בלבד או משתתף המגיש הצעה לרכב 5-8 נוסעים בלבד או משתתף המגיש הצעה למונית נגישה בלבד רשאי להשתתף במכרז ובלבד שהיו לו בשנת 2020 הכנסות מביצוע שירותי הסעה, בסך שאינו נמוך מ- 1,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ). 1.1.3 בעל רשיון תקף להפעלה של משרד להסעות בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעות סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה - 1985. 1.1.4 מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב מינוי מטעם מנהל גף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה וכתב הסמכה תקף על פי תקנות התעבורה. 1.1.5 בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968. 1.1.6 למשתתף תקן ת"י 9301 - מערכת בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתיות תקף. 1.1.7 לרכב עם מעלון - רשאי להגיש הצעה משתתף שיש לו רשיון אחד לפחות להסעה מיוחדת ברכב עם מעלון במסגרת משרד ההסעות של המשתתף. "רכב עם מעלון" לעניין תנאי זה משמע - רכב שבו מורכב מתקן הרמה או מעלון או רמפה מכל סוג שהוא והדבר מצוין ברישיון הרכב של אותו רכב ו/או בנספחיו. 1.1.8 משתתף שאינו תאגיד מוניות, אשר יבקש להיקבע כזוכה בשני אזורים יידרש להוכיח במסגרת הצעתו, כי בבעלותו לפחות 10 כלי רכב (מכל סוג שהוא) שיש להם רשיונות הסעה במסגרת משרד ההסעות של המשתתף. משתתף שאינו תאגיד מוניות, אשר יבקש להיקבע כזוכה ב- 3 עד 5 אזורים (כולל) יידרש להוכיח במסגרת הצעתו, כי בבעלותו לפחות 15 כלי רכב (מכל סוג שהוא) שיש להם רשיונות הסעה במסגרת משרד ההסעות של המשתתף. משתתף שאינו תאגיד מוניות, אשר יבקש להיקבע כזוכה ב- 6 עד 10 אזורים (כולל) יידרש להוכיח במסגרת הצעתו, כי בבעלותו לפחות 25 כלי רכב (מכל סוג שהוא) שיש להם רשיונות הסעה במסגרת משרד ההסעות של המשתתף. משתתף שאינו תאגיד מוניות, אשר יבקש להיקבע כזוכה ב- 11 אזורים (כולל) ויותר יידרש להוכיח במסגרת הצעתו, כי בבעלותו לפחות 40 כלי רכב (מכל סוג שהוא) שיש להם רשיונות הסעה במסגרת משרד ההסעות של המשתתף. "בעלות ברכב" לעניין תנאי זה משמע כי המשתתף רשום כבעלים של כלי הרכב ברישיון הרכב.

פרק ב: 2.2.1 בעל ניסיון של 3 (שלוש) שנים לפחות במתן שירותי הסעה עבור מוסדות חינוך. 2.2.2 מי שהיו לו בשנת 2021 הכנסות מביצוע שירותי הסעה, בסך שאינו נמוך מ- 10,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ). 2.2.3 בעל רשיון תקף להפעלה של משרד להסעות מיוחדות באוטובוסים בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעות סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה - 1985. 2.2.4 מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב מינוי מטעם מנהל גף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה וכתב הסמכה תקף על פי תקנות התעבורה. 2.2.5 בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968. 2.2.6 מי שיש לו רשיון אחד לפחות להסעה מיוחדת ברכב עם מעלון במסגרת משרד ההסעות של המשתתף. "רכב עם מעלון" לעניין תנאי זה משמע - רכב שבו מורכב מתקן הרמה או מעלון או רמפה מכל סוג שהוא והדבר מצוין ברישיון הרכב של אותו רכב ו/או בנספחיו. על המשתתף לצרף להצעתו העתק של רישיון/ות ההסעה, כאמור וכן צילום של רשיונות הרכב/ים עם מעלון. 2.2.7 למשתתף תקן ת"י 9301 - מערכת בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתיות תקף. על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על עמידתו בתנאי זה. 2.2.8 בבעלות המשתתף לפחות 80 כלי רכב שיש להם רשיונות הסעה במסגרת משרד ההסעות של המשתתף. "בעלות ברכב" לעניין תנאי זה משמע כי המשתתף רשום כבעלים של כלי הרכב ברישיון הרכב. על המשתתף לצרף להצעתו צילומים של רישיונות כלי הרכב ורישיונות ההסעה של הרכבים, כאמור. המשתתף לא נדרש לצרף להצעתו רישיונות נהיגה.

להצעת המשתתף מצורפת ערבות מקור

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. רוכשים שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול2
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
הגשת המכרז

בעת הגשת חומרי המכרז, יש לוודא כי כוללים את חוברת המכרז, תיקיית מסמכי המכרז ודיסק און קי עם הקבצים הרלוונטיים.

כחול3
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.