יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי הסעים ושירותי הסעות של תלמידים


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

החברה למשק וכלכלה מפרסמת את מכרז ההיסעים זה מספר שנים ונקבעות בו כזוכות, עשרות חברות הסעה מוכרות ובעלות ניסיון מכל רחבי הארץ.. המכרז מעגן במסגרתו את כל דרישות משרד החינוך ומשרד התחבורה, למתן שירותי היסעים ברשויות המקומיות.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

הסעות אוטובוסים
הסעות מיניבוסים
הסעות אוטובוסים זעירים
הסעות מוניות ורכבים המותאמים להסעת תלמידי החינוך המיוחד ובעלי מוגבלויות
הסעות מזדמנות לטיולים
הסעות מוזמנות

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 11, החל מיום 2.3.2023, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 5769353- 03. משרדי החברה סגורים ביום 7.3.2023, ביום 30.3.2023 ומיום 5.4.2023 ועד ליום 12.4.2023 ועל כן בימים אלו לא ניתן לעיין או לרכוש את מסמכי המכרז.

קבלת מסמכי המכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 5769353- 03 או 6235472- 03.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' אוראל דרעי, בדוא"ל: oreld@mashcal.co.il או בפקס מס': 6790362- 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 22.3.2023 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 5769353- 03. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

הגשת הצעות את ההצעה, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' הס/ 2023 / 10, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום ראשון ה- 16.4.2023 ועד ליום שלישי ה- 18.4.2023, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

אוראל דרעי
רכזת שירות ותפעול | תחום היסעים
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן :

2.1 על משתתף המגיש הצעה לפרק א' - לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:

1.1.1 בעל ניסיון של שנתיים לפחות במתן שירותי הסעה עבור מוסדות חינוך. על המשתתף לצרף להצעתו אישורים מהגורמים להם נתן שירותי הסעה, על פי הנוסח הרצ"ב, כאסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי זה לרבות, פרוט שם הגוף ופרטי איש הקשר אצל אותו גורם.

1.1.2 מי שהיו לו בשנת 2022 הכנסות מביצוע שירותי הסעה, בסך שאינו נמוך מ- 2,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ). משתתף שהינו תאגיד מוניות או משתתף המגיש הצעה לרכב עד 4 נוסעים בלבד או משתתף המגיש הצעה לרכב 5-8 נוסעים בלבד או משתתף המגיש הצעה למונית נגישה בלבד רשאי להשתתף במכרז ובלבד שהיו לו בשנת 2022 הכנסות מביצוע שירותי הסעה, בסך שאינו נמוך מ- 1,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ). על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח מקור (חתום על ידי המשתתף ורו"ח בחתימות מקור – לא העתק) המאשר עמידתו בתנאי זה, על גבי הנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז. ככל שאישור רו"ח יינתן במסמך נפרד מהצהרת המשתתף, על הרו"ח לציין באישור הנ"ל את היקף ההכנסות של המשתתף בהתאם להצהרת המשתתף.

1.1.3 בעל רשיון תקף להפעלה של משרד להסעות בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעות סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה - 1985. על המשתתף לצרף להצעתו רשיון תקף על שם המשתתף כאמור בסעיף זה. על משתתף המגיש הצעה לרכב הסעה 20 נוסעים ומעלה, להיות בעל רשיון תקף, כאמור להפעלת משרד להסעות מיוחדות באוטובוסים. משתתף שהינו תאגיד מוניות המגיש הצעה לרכב עד 4 נוסעים בלבד יצרף להצעתו פירוט של המוניות העומדות לרשות התאגיד לביצוע שירותי ההסעה על פי המכרז, חתומה על ידי מורשי חתימה של המשתתף, וצילומים של רשיונות רכב ורשיונות הסעה תקפים מטעם משרד התחבורה לכל אחת ממוניות אלה.

1.1.4 מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב מינוי מטעם מנהל גף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה וכתב הסמכה תקף על פי תקנות התעבורה. על המשתתף לצרף להצעתו העתק של כתב המינוי של קצין הבטיחות המועסק על ידו וכן צילום של תעודת כתב ההסמכה התקפה של קצין הבטיחות בה מצוין תאריך תוקף התעודה כאמור.

1.1.5 בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968. על המשתתף לצרף להצעתו העתק של הרשיון או ההיתר כאמור וכן אישור בכתב (מקור) מהרשות המקומית שהרישיון / ההיתר הנ"ל בתוקף, על פי הנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז. על משתתף שהינו תאגיד מוניות לצרף להצעתו העתק של הרישיון או ההיתר וכן אישור בכתב מהרשות המקומית כאמור בסעיף זה לעיל או אישור בכתב מהרשות המקומית על היות תחנת המוניות של המשתתף עסק שאינו חייב ברישיון לניהול עסק.

1.1.6 למשתתף תקן ת"י 9301 - מערכת בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתיות תקף. על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על עמידתו בתנאי זה. הדרישה לתקן כאמור לא חלה על משתתף שהינו תאגיד מוניות המגיש הצעה לרכב עד 4 נוסעים בלבד.

1.1.7 לרכב עם מעלון - רשאי להגיש הצעה משתתף שיש לו רשיון אחד לפחות להסעה מיוחדת ברכב עם מעלון במסגרת משרד ההסעות של המשתתף. "רכב עם מעלון" לעניין תנאי זה משמע - רכב שבו מורכב מתקן הרמה או מעלון או רמפה מכל סוג שהוא והדבר מצוין ברישיון הרכב של אותו רכב ו/או בנספחיו. על המשתתף לצרף להצעתו העתק של רישיון/ות ההסעה, כאמור וכן צילום של רשיונות הרכב/ים עם מעלון.

1.1.8 משתתף שאינו תאגיד מוניות, אשר יבקש להיקבע כזוכה בשני אזורים יידרש להוכיח במסגרת הצעתו, כי בבעלותו לפחות 10 כלי רכב (מכל סוג שהוא) שיש להם רשיונות הסעה במסגרת משרד ההסעות של המשתתף. משתתף שאינו תאגיד מוניות, אשר יבקש להיקבע כזוכה ב- 3 עד 5 אזורים (כולל) יידרש להוכיח במסגרת הצעתו, כי בבעלותו לפחות 15 כלי רכב (מכל סוג שהוא) שיש להם רשיונות הסעה במסגרת משרד ההסעות של המשתתף. משתתף שאינו תאגיד מוניות, אשר יבקש להיקבע כזוכה ב- 6 עד 10 אזורים (כולל) יידרש להוכיח במסגרת הצעתו, כי בבעלותו לפחות 25 כלי רכב (מכל סוג שהוא) שיש להם רשיונות הסעה במסגרת משרד ההסעות של המשתתף. משתתף שאינו תאגיד מוניות, אשר יבקש להיקבע כזוכה ב- 11 אזורים (כולל) ויותר יידרש להוכיח במסגרת הצעתו, כי בבעלותו לפחות 40 כלי רכב (מכל סוג שהוא) שיש להם רשיונות הסעה במסגרת משרד ההסעות של המשתתף. "בעלות ברכב" לעניין תנאי זה משמע כי המשתתף רשום כבעלים של כלי הרכב ברישיון הרכב. על המשתתף לצרף להצעתו צילומים של רישיונות כלי הרכב ורישיונות ההסעה של הרכבים, כאמור. המשתתף לא נדרש לצרף להצעתו רישיונות נהיגה.

2.2 על משתתף המגיש הצעה לפרק ב' - לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן:

2.2.1 בעל ניסיון של 3 (שלוש) שנים לפחות במתן שירותי הסעה עבור מוסדות חינוך. על המשתתף לצרף להצעתו אישורים מהגורמים להם נתן שירותי הסעה, על פי הנוסח הרצ"ב, כאסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי זה לרבות, פרוט שם הגוף ופרטי איש הקשר אצל אותו גורם.

2.2.2 מי שהיו לו בשנת 2022 הכנסות מביצוע שירותי הסעה, בסך שאינו נמוך מ- 10,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ). על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח מקור (חתום על ידי המשתתף ורו"ח בחתימות מקור – לא העתק) המאשר עמידתו בתנאי זה, על גבי הנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז. ככל שאישור רו"ח יינתן במסמך נפרד מהצהרת המשתתף, על הרו"ח לציין באישור הנ"ל את היקף ההכנסות של המשתתף בהתאם להצהרת המשתתף.

2.2.3 בעל רשיון תקף להפעלה של משרד להסעות מיוחדות באוטובוסים בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעות סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה - 1985. על המשתתף לצרף להצעתו רשיון תקף על שם המשתתף כאמור בסעיף זה.

2.2.4 מעסיק קצין בטיחות בתעבורה בעל כתב מינוי מטעם מנהל גף קציני בטיחות בתעבורה במשרד התחבורה וכתב הסמכה תקף על פי תקנות התעבורה. על המשתתף לצרף להצעתו העתק של כתב המינוי של קצין הבטיחות המועסק על ידו וכן צילום של תעודת כתב ההסמכה התקפה של קצין הבטיחות בה מצוין תאריך תוקף התעודה כאמור.

2.2.5 בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח - 1968. על המשתתף לצרף להצעתו העתק של הרשיון או ההיתר כאמור וכן אישור בכתב (מקור) מהרשות המקומית שהרשיון / ההיתר הנ"ל בתוקף, על פי הנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז.

2.2.6 מי שיש לו רשיון אחד לפחות להסעה מיוחדת ברכב עם מעלון במסגרת משרד ההסעות של המשתתף. "רכב עם מעלון" לעניין תנאי זה משמע - רכב שבו מורכב מתקן הרמה או מעלון או רמפה מכל סוג שהוא והדבר מצוין ברישיון הרכב של אותו רכב ו/או בנספחיו. על המשתתף לצרף להצעתו העתק של רישיון/ות ההסעה, כאמור וכן צילום של רשיונות הרכב/ים עם מעלון.

2.2.7 למשתתף תקן ת"י 9301 - מערכת בטיחות ואיכות של מערך תחבורה ותעבורה יבשתיות תקף. על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף על עמידתו בתנאי זה.

2.2.8 בבעלות המשתתף לפחות 80 כלי רכב שיש להם רשיונות הסעה במסגרת משרד ההסעות של המשתתף. "בעלות ברכב" לעניין תנאי זה משמע כי המשתתף רשום כבעלים של כלי הרכב ברישיון הרכב. על המשתתף לצרף להצעתו צילומים של רישיונות כלי הרכב ורישיונות ההסעה של הרכבים, כאמור. המשתתף לא נדרש לצרף להצעתו רישיונות נהיגה.

2.3 להצעתו מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 16.8.2023 וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצורף למסמכי המכרז.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. רוכשים שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול2
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
הגשת המכרז

בעת הגשת חומרי המכרז, יש לוודא כי כוללים את חוברת המכרז, תיקיית מסמכי המכרז ודיסק און קי עם הקבצים הרלוונטיים.

כחול3
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.