יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לשירותי כוח אדם זמני


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז למתן שרותי כוח אדם זמני נועד לספק שירותי כוח אדם בפרויקטים זמניים ותקופתיים

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

שירותי מילוי מקום בגני ילדים (סייעות)
מילוי מקום של בעלי תפקידים ברשות המקומית אשר מפאת מחלה/חופשה/מילואים/חופשת לידה וכיוב’ נעדרים מעבודתם

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום 10.9.2023, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 5769344 - 03.

קבלת מסמכי מכרז .את מסמכי המכרז ניתן לרכוש החל מיום 10.9.2023, תמורת תשלום בסך של 3,000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז. התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז יעשה באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.mashcal.co.il (באזור ספקים) באמצעות כרטיס אשראי. לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 5769344 - 03.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, למר תומר חמו, בדוא"ל: tomeris@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 19.9.2023 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר: 5769344 - 03. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינויים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל יחייבו את החברה.

הגשת הצעות את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר כאז/30/2023, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שלישי ה- 10.10.2023 ועד ליום רביעי ה- 11.10.2023, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

ליאת בן שושן
מזכירת תחום | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

תנאים להשתתפות במכרז רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן: 2.1 בעל רשיון קבלן כח אדם תקף בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו העתק של רשיון תקף כאמור.

2.2 המשתתף סיפק בכל אחד מהחודשים ינואר - דצמבר 2022 שירותי כוח אדם זמני והעסיק במסגרתם, 200 עובדים (בממוצע) לפחות, בכל חודש כאמור, בהתקשרות ישירה מול הגורמים המזמינים ולא כקבלן משנה. מובהר בזאת כי העסקת עובדי ניקיון ועובדי שמירה/אבטחה אינה עונה על תנאי זה. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור, מקור, חתום על ידי רו"ח של המשתתף, המאשר העסקת עובדים, כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז. כמו כן על המשתתף לצרף להצעתו אישורים, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז או בנוסח אחר אשר יכלול את הנתונים המפורטים בנוסח שבמסמכי המכרז, מהגורם/ים אשר לו/להם סיפק המשתתף בפועל שירותי כח אדם זמני עליהם מבקש המשתתף לבסס ניסיונו.

2.3 המשתתף העסיק באופן קבוע וברציפות, במשך כל ששת (6) החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז שני (2) רכזי גיוס והשמה לפחות, בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח מקור של המשתתף המאשר העסקת עובדים, כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז. כמו כן על המשתתף לצרף להצעתו תעודות השכלה של העובדים כאמור.

2.4 למשתתף סניף פעיל אחד לפחות, הפעיל במשך תקופה רצופה בששת (6) החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לפחות, בכל מחוז אליו מוגשת הצעתו. לענין מכרז זה "סניף פעיל" משמעו - משרד בו קיימת הפרדה מוחלטת בין חדרי הראיון לבין יתר חדרי המשרד (כולל חדר המתנה), למען שמירה על צנעת הפרט בעת קיום ראיונות למועמדים לעבודה, המשרד נגיש לכל אוכלוסיית הפונים, כולל נכים הנזקקים לכסא גלגלים, קיימים תנאים סניטריים נאותים במקום, המשרד מאויש לפחות 8 שעות ביום ולפחות 5 ימים בשבוע, יש בו לפחות קו טלפון אחד ומכשיר פקסימיליה ובכניסה לבנין בו מצוי המשרד ישנו שלט הנושא את שם הקבלן. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו תצהיר של המשתתף בדבר הסניפים הפעילים של המשתתף ביחס לכל מחוז לו מוגשת הצעה במכרז, בנוסח המצ"ב למסמכי המכרז.

2.5 להצעתו במכרז מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981 וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 11.1.2024, וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה. מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה.

על משתתף במכרז לצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל כאשר סכום הערבות יהיה בהתאם למפורט בטבלה להלן: מספר המחוזות להם הוגשה הצעה סכום הערבות שיש לצרף להצעה מחוז אחד 100,000 ₪ שני מחוזות 200,000 ₪ שלושה מחוזות 300,000 ₪ ארבעה מחוזות 400,000 ₪ יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הגורם מוציא הערבות. החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו.

2.6 הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז עמלה

בחוברת המכרז יש לנקוב באחוז העמלה המבוקש.

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.