יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לשירותי כוח אדם זמני


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז למתן שרותי כוח אדם זמני נועד לספק שירותי כוח אדם בפרויקטים זמניים ותקופתיים

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

שירותי מילוי מקום בגני ילדים (סייעות)
מילוי מקום של בעלי תפקידים ברשות המקומית אשר מפאת מחלה/חופשה/מילואים/חופשת לידה וכיוב’ נעדרים מעבודתם

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום 4.5.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 0747922861. משרדי החברה סגורים בימים 16.5.2021 ו- 17.5.2021 ועל כן בימים אלו לא ניתן לעיין או לקבל את מסמכי המכרז.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 0747922861.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' אורטל דביר, בדוא"ל: ortald@mashcal.co.il או בפקס מס': 7460674 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 12.5.2021 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר: 0747922861.

הגשת הצעות את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר כאז/4/2021, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום ראשון ה- 30.5.2021 ועד ליום שני ה- 31.5.2021, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

שחף יהונתן נוי
מנהל תהליכי מכרזים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

בעל רשיון קבלן כח אדם תקף בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

סיפק בכל אחד מהחודשים ינואר - דצמבר 2019 שירותי כוח אדם זמני והעסיק במסגרתם, 200 עובדים (בממוצע) לפחות, בכל חודש כאמור, בהתקשרות ישירה מול הגורמים המזמינים ולא כקבלן משנה.

העסיק באופן קבוע וברציפות, במשך כל ששת (6) החודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, שני ( 2) רכזי גיוס והשמה לפחות, בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמאי מוכר.

למשתתף סניף פעיל אחד לפחות, הפעיל במשך תקופה רצופה בששת (6) החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז לפחות, בכל מחוז אליו מוגשת הצעתו.

על המשתתף לצרף להצעתו את הערבות המקור בלבד .

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז עמלה

בחוברת המכרז יש לנקוב באחוז העמלה המבוקש.

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.