יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז להענקת שירותי בריאות השן לתלמיד


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז להענקת שירותי בריאות השן לתלמיד

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

סדרת טיפול מניעתי לתלמידי כיתות א' עד כיתה ט' (כולל).
סדרת צחצוח שיניים מודרך לתלמידי גנים.
שירות מריחת לכת פלואוריד לתלמידי גנים.
תיעוד מפורט של ממצאי בדיקות (בסטנדרט DMFT) למדגם של כיתות א' ו/או לכיתות ז'.

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום ראשון ה- 3.7.2022 בין השעות 09:00 - 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס'074-7922861.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 074-7922861.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, למר שחף יהונתן נוי, בדוא"ל: shahafy@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-7460674. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום רביעי ה- 20.7.2022. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 074-7322861. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינוים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי המכרז בפקסימיליה או בדוא"ל, לפי שיקול דעתה, יחייבו את החברה.

הגשת הצעות המועד האחרון להגשת הצעות נדחה באופן שבו יש להגיש את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי בש/9/2022, במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שלישי ה-16.8.2022 ועד יום רביעי ה-17.8.2022 בשעה 12:00 בדיוק בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

אורטל דביר
דיאטנית קלינית ומנהלת פרויקטים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה משתתפים העומדים במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן: **תנאי סף מנהליים**

2.1. המשתתף הינו תאגיד רשום כדין בישראל. 2.2. המשתתף מקיים את כל התנאים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 כמפורט להלן: 2.2.1. המשתתף בעל אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות כדין ועל דיווח כדין על הכנסותיו ועל עסקאות כנדרש לפי סעיף 2 לחוק האמור; 2.2.2. המשתתף עומד בהוראות סעיף 2ב לחוק האמור בקשר עם קיום דיני העבודה; 2.2.3. המשתתף מקיים את הוראות סעיף 2ב1 לחוק האמור בדבר ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות (סעיף לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות).

3. ככל שהמשתתף הינו תאגיד - המשתתף אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים בשנים שקדמו לשנת 2022, וכן אינו חברה מפרת חוק או בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק. מובהר כי ככל שהמשתתף הינו עמותה נדרש כי המשתתף הינו בעל אישור ניהול תקין, מטעם רשם העמותות, בתוקף לשנת 2022. 3.1. המשתתף מתחייב כי יעמוד בכל חובותיו מבחינת תשלומי שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו במהלך ההתקשרות. 3.2. המשתתף לא תיאם עם מציעים פוטנציאליים את הגשת הצעתו למכרז. 3.3. להצעה במכרז צורפה ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסים, התשמ"א-1981 וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, לבקשת המשתתף במכרז, בסך של 300,000 ₪, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 8.12.2022 וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזה ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצורף (נספח 5). הערבות, כאמור, תיקרא להלן – "ערבות המכרז". מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. החברה תהיה רשאית לחלט את ערבות המכרז, כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי המכרז ו/או שינהג בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך המקובלת בהליכי מכרז.

**תנאי סף מקצועיים** 3.4. המשתתף בעל ניסיון של 36 חודשים לפחות במהלך שש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, באספקת והפעלת מערך שירותים רפואיים לבני אדם. 3.5. למשתתף היקף הכנסות של 10,000,000 ₪ (עשרה מיליון שקלים חדשים), לפחות, לא כולל מע"מ, במתן שירותים רפואיים לבני אדם במשך שנה אחת רצופה (12 חודשים) מבין חמש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 3.6. המשתתף העסיק לפחות 15 עובדים בשירותים רפואיים, כהגדרתו של מונח זה להלן, כשכל אחד מהעובדים הועסק במשך 12 חודשים רצופים לפחות מתוך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. "עובדים" בסעיף זה משמע - (1) מי שיש בינו לבין המשתתף יחסי עובד-מעביד (מופק לו תלוש משכורת בהיקף של חצי משרה לפחות); או (2) מי שהמשתתף בהתקשרות עימו למתן השירותים, ובלבד שבכל אחד מ- 12 החודשים לפחות מתוך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ביצע נותן השירותים שירותים רפואיים מטעם המשתתף והוציא למשתתף חשבוניות מס בגינם. "עובדים בשירותים רפואיים" בסעיף זה משמע עובדים בפועל באספקת שירותים רפואיים לבני אדם (רופאים, רופאי שיניים, אחיות, שיננית, סייעת לרופא שיניים, מקדמי בריאות וכל מקצוע לפי חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, התשס"ח-2008), לא כולל עובדי הנהלה ומשק. 3.7. המשתתף הפעיל, במשך 12 חודשים רצופים לפחות במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, מערך תומך של שירותי אדמיניסטרציה ובכלל זאת העסיק לפחות 6 עובדי מינהלה העוסקים בשיווק, תיאום ביקורים, מעקב אחר ביצוע תכנית עבודה, קבלה וסריקה של חומרים ורשימות, ניהול תיקי טיפולים וכדומה.

3.8. למשתתף צוות ניהול לביצוע השירותים מטעמו כמפורט להלן: 3.8.1. מנהל פרויקט: בעל תואר אקדמי ראשון (לפחות) ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל ובעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות במהלך 8 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז בניהול מערך לאספקת שירותים רפואיים לבני אדם. מנהל הפרויקט יהיה אחראי על הקמת המערך לאספקת שירותי בריאות שן וינהל בפועל את כל מערך הענקת השירותים השוטף עפ"י המכרז וכל השירותים יבוצעו בפיקוחו הישיר. כמו כן, ישמש מנהל הפרויקט כאיש הקשר בין מרכז השלטון המקומי והחברה לזוכה ובין הזוכה לבין הגורמים המנהלים ברשויות המקומיות. מנהל הפרויקט יעסוק אך ורק בניהול פרויקט זה. 3.8.2. רופא שיניים: אשר ירכז וינהל את הפעילות המקצועית - רפואית אצל המשתתף, בעל התמחות ברפואה ציבורית או בעל התמחות ברפואת שיניים לילדים, בעל 7 שנות ניסיון לפחות ברפואת שיניים ובעל שנתיים ניסיון לפחות, מתוך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, בניהול או הוראה בפרויקטים של קידום בריאות בקהילה במסגרת פעילות של רשויות מקומיות ו/או קופות חולים ו/או גופים ציבוריים ו/או צה"ל ו/או משרדים ממשלתיים וכיו"ב. למען הסר ספק מובהר בזאת כי שני בעלי התפקידים האמורים לעיל לא יוכלו להתבצע בפועל על ידי בעל תפקיד אחד וכי על המשתתף להציע שני אנשים שונים לכל אחד מהתפקידים המפורטים לעיל.

3.9. גוף שעוסק בשיווק מוצרי גהות ו/או אביזרי לימוד לבריאות הפה והשיניים לא רשאי להגיש הצעה במסגרת מכרז זה. כמו כן, כל גוף שהינו בעלים ו/או מפעיל של מרפאת שיניים (לרבות ומבלי למצות קופות חולים, חברות ביטוח וכיו"ב) לא רשאי להגיש הצעה, במסגרת מכרז זה, לאזור, אשר בו מצויה מרפאת שיניים כאמור. 3.10. כמפורט בחוזה ההתקשרות, פעילות הזוכה ברשות מקומית כלשהי באמצעות רופא שיניים המעניק טיפולי שיניים באותה רשות, תהיה מותנית בהתחייבותו של רופא השיניים שלא לעסוק בשיווק של מרפאת השיניים אותה הוא מפעיל ו/ או בה הוא מועסק, במסגרת פעילותו בשירותי בריאות השן לתלמיד (האמור לעיל הינו בנוסף לאמור בסעיף 8.1.2.2 לנוהל 8.2 - הפעלת שירותי בריאות השן לתלמיד - מהדורה 8 שעודכנה ביום 22.4.22) המצורפת למכרז זה כנספח ג'. 3.11. הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד והמסמכים הנדרשים במכרז, כולל דרישת הניסיון והערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד. מובהר כי לא תותר הגשת הצעה משותפת ע"י מספר גופים.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז עמלה

בחוברת המכרז יש לנקוב באחוז העמלה המבוקש.

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.