יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי אבטחה ושמירה


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז נכתב על פי הנחיות משטרת ישראל , המשרד לבטחון פנים ומשרד החינוך ומספק מענה כולל למערך האבטחה ברשויות המקומיות.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

אבטחת מוסדות חינוך
אבטחת מבני ציבור
אבטחת אישים מאוימים
אבטחת יישובים
הפעלת סיירת ביטחון
אבטחת אירועים ואירועי ספורט
אבטחת חופים
אבטחת טיולים
מתן שירותי מוקד ללחצני מצוקה ומערכות אזעקה

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום 1.2.2023, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 074-7922886

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 074-7922886

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' נוי טובול, בדוא"ל: noyt@mashcal.co.il או בפקס מס': 7460674 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 12.2.2023 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 074-7922886. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

הגשת הצעות את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז פומבי מס' ש/16/2023, ולהפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שלישי ה- 21.2.2023 ועד ליום רביעי ה- 22.2.2023 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה "מגדל התיכון", ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

ליאת בן שושן
מזכירת תחום | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל, העומדים במועד הגשת ההצעות למכרז, בתנאים המפורטים להלן:

1.1 לפרק 1 - שרותי אבטחה ושמירה, רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

1.1.1 המשתתף הינו בעל רשיון תקף, על שם המשתתף, בשנים 2020, 2021, 2022 ו- 2023, לקיום וארגון תאגיד לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה תשל"ב – 1972. מובהר ומודגש בזאת כי הרשיון צריך שיהא על שם המשתתף במכרז ולא על שם אחר כלשהו. 1.1.2 המשתתף הינו בעל רשיון תקף לעסוק כקבלן שירות בתחום השמירה בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996. 1.1.3 למשתתף תקן 8000SA תקף או תקן ת"י 10000 תקף או שהמשתתף נמצא מתאים לדרישות רשימת התיוג אחריות חברתית משכ"ל – 2018. 1.1.4 המשתתף או בעל מניות במשתתף או מנהל אצל המשתתף או אחד מעובדיו של המשתתף הינו בעל רשיון מיוחד, תקף, לפי סעיף 10ג' לחוק כלי ירייה תש"ט - 1949. 1.1.5 המשתתף העסיק במהלך 24 חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במשך 10 חודשים רצופים לפחות, 50 עובדים בעבודות שמירה/אבטחה.

1.1.6 המשתתף או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בעבירה פלילית אחת לפחות הנוגעת לחוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.11 להלן ולא נקנסו על ידי מינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה ביותר משני קנסות בגין עבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.11 להלן, שבוצעו בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 1.1.7 המשתתף ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.12 להלן ב-3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 1.1.8 לא הוטלו על המשתתף או על בעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, עיצומים כספיים על ידי מינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.12 להלן, בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מובהר בזאת כי לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.

1.2 לפרק 2 - אבטחת עובדי ציבור מאוימים, רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

1.2.1 המשתתף הינו בעל רשיון תקף, על שם המשתתף, בשנים 2020, 2021, 2022 ו-2023, לקיום וארגון תאגיד לשירותי שמירה לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה תשל"ב – 1972. מובהר ומודגש בזאת כי הרשיון צריך שיהא על שם המשתתף במכרז ולא על שם אחר כלשהו. 1.2.2 המשתתף הינו בעל רשיון תקף לעסוק כקבלן שירות בתחום השמירה בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996. 1.2.3 למשתתף תקן 8000SA תקף או תקן ת"י 10000 תקף או שהמשתתף נמצא מתאים לדרישות רשימת התיוג אחריות חברתית משכ"ל – 2018. 1.2.4 המשתתף או בעל מניות במשתתף או מנהל אצל המשתתף או אחד מעובדיו של המשתתף הינו בעל רשיון מיוחד, תקף, לפי סעיף 10ג' לחוק כלי ירייה תש"ט - 1949.

1.2.5 המשתתף העסיק במהלך 24 חודשים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, במשך 10 חודשים רצופים לפחות, 5 עובדים בעלי תעודת מאבטח צמוד עובדי ציבור מאויימים ו- 5 עובדים בעלי תעודת מאבטח זקיף עובדי ציבור מאוימים. 1.2.6 המשתתף או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בעבירה פלילית אחת לפחות הנוגעת לחוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.11 להלן ולא נקנסו על ידי מינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה ביותר משני קנסות בגין עבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.11 להלן, שבוצעו בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. 1.2.7 המשתתף ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.12 להלן ב-3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. 1.2.8 לא הוטלו על המשתתף או על בעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, עיצומים כספיים על ידי מינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.12 להלן, בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מובהר בזאת כי לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.

1.3 להצעתו במכרז מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 22.5.2023, וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצורפת למסמכי המכרז.

1.4 הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.