יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

השירותים הניתנים במכרז מותאמים לצרכים הייחודיים של הרשויות המקומיות, תוך הקפדה על שירות ואיכות ברמה גבוהה.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

ניקיון מוסדות חינוך – בתי ספר, מבני פיס, מתנ"סים
ניקיון מוסדות ציבור – משרדי הרשות, ספריות עירוניות, , מבני תרבות, אצטדיונים, מבנים המשמשים למתן שירותי בריאות, שירותים וטרינריי
מפרט ניקיון על בסיס יומי, שבועי ושנתי
מפרט לביצוע ניקיון יסודי בפגרות
הכנת מוסדות החינוך לפתיחת שנת הלימודים
כל אמצעי וחומרי הניקיון הדרושים לביצוע העבודה מסופקים על ידי הקבלן
הזמנת עובדים למילוי מקום ותגבורים לשמירה על רצף ניקיון ולביצוע משימות מיוחדות

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום 4.12.2023, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 6235251 - 03.

קבלת מסמכי המכרז התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז יעשה באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.mashcal.co.il (באזור ספקים) באמצעות כרטיס אשראי. לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 6235251 - 03.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' שירלי אברהמי, בדוא"ל: shirlia@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 14.12.2023 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 6235251 - 03. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינויים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל יחייבו את החברה.

הגשת הצעות את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר שנ/20/2023, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שלישי ה- 26.12.2023 ועד ליום רביעי ה- 27.12.2023, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב. החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. החברה תפצל את הזכייה במכרז בין מספר משתתפים כמפורט במסמכי המכרז.

הסתיים מועד ההגשה
תנאי סף

2. תנאים להשתתפות במכרז רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן: 2.1 לפרק א' - שירותי ניקיון בהיקף כספי שנתי של עד 5,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ), רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, במועד הגשת ההצעות במכרז, בדרישות הניסיון המפורטות בסעיפים 2.1.1 ו- 2.1.2 להלן: 2.1.1 בעל ניסיון של שתי (2) שנים לפחות בביצוע שירותי ניקיון של שטחים מבונים של מבני חינוך ו/או מבני משרדים. 2.1.2 ביצע עבודות ניקיון של שטחים מבונים של מבני חינוך ו/או מבני משרדים בהיקף של לפחות 40,000 מ"ר ליום, בכל חודש, ב- 11 חודשים לפחות בשנת 2022. 2.1.3 סיפק לשתי (2) רשויות מקומיות לפחות, שירותי ניקיון של מבני חינוך, בין השנים 2019 - 2023, כשלכל רשות מקומית סיפק המשתתף שירותים כאמור במשך שנתיים לפחות.

הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. מובהר בזאת לגבי התנאים שבסעיפים 2.1.1 ו- 2.1.2 לעיל, כי "מבני משרדים" לעניין תנאים אלו יחשבו גם שטחים מבונים בלבד המהווים חלק ממתקני ספורט כגון אצטדיונים והיכלי ספורט. כמו כן מובהר בזאת, כי ניסיון בניקיון של חניונים מקורים ו/או חניונים תת קרקעיים ו/או בנייני דירות ו/או שטחים של רכוש משותף בבנייני דירות ו/או מוסכים לא יחשב כניסיון לעניין הדרישות בסעיפים 2.1.1 ו- 2.1.2 לעיל. על המשתתף לצרף להצעתו אסמכתאות לשם הוכחת ניסיונו כאמור בתנאי סעיפים 2.1.1 ו- 2.1.2 לעיל או אישורים, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז או בנוסח אחר אשר יכלול את הנתונים המפורטים בנוסח שבמסמכי המכרז, וזאת מהגורם אשר עבורו בוצעו בפועל עבודות הניקיון עליהן מבקש המשתתף לבסס ניסיונו ולא מהקבלן הראשי, ככל שהמשתתף ביצע את עבודות הניקיון כאמור כקבלן משנה של קבלן ניקיון כאמור. כמו כן, על המשתתף לצרף להצעתו, לשם הוכחת ניסיונו כאמור בסעיף 2.1.3 לעיל, חוזה/ים בינו לבין כל רשות מקומית אשר הזמינה ממנו שירותי ניקיון, המאשר/ים עמידתו בתנאי לעיל. (ניתן למחוק מהחוזה את התנאים הכספיים). למען הסר ספק יובהר, כי על חוזה ההתקשרות להיות בין המשתתף לרשות המקומית ולא בינו לבין קבלן ראשי.

2.3 בעל רשיון תקף לעסוק כקבלן שירות בתחום הניקיון בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996. על המשתתף לצרף להצעתו העתק של רשיון תקף כאמור.

2.4 למשתתף תקןISO 9001-2008 תקף או תקןISO 9001-2015 תקף.

2.5 למשתתף תקן 8000SA תקף או תקן ת"י 10000 תקף או שהמשתתף נמצא מתאים לדרישות רשימת התיוג אחריות חברתית משכ"ל – 2018.

2.6 המשתתף או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בעבירה פלילית אחת לפחות הנוגעת לחוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.8 להלן ולא נקנסו על ידי מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ביותר משני קנסות בגין עבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.8 להלן, שבוצעו בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז. המשתתף יצרף להצעתו תצהיר בכתב של בעל/י השליטה במשתתף בו יפורטו ההרשעות הפליליות של המשתתף, ההרשעות הפליליות של בעל/י שליטה במשתתף, ההרשעות הפליליות של חברות אחרות שבשליטת מי מבעלי השליטה, עיצומים כספיים ופסקי דין חלוטים, בגין הפרה של חוקי העבודה, במידה והיו כאלה, בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, וכן כל הקנסות שהושתו על מי מאלה על ידי מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בגין הפרות של חוקי העבודה שבוצעו בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, על פי הנוסח הרצ"ב כדוגמה. במקרה ובעל השליטה במשתתף הינו תאגיד, יצרף המשתתף להצעתו תצהיר של בעל השליטה בתאגיד כאמור, המתייחס לתאגיד הנ"ל, לו כבעל שליטה בתאגיד הנ"ל, לחברות אחרות שבשליטת התאגיד הנ"ל ולמשתתף, על פי הנוסח הרצ"ב לדוגמה. כמו כן, יצרף המשתתף להצעתו אישור תקף של מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לגבי המשתתף, לגבי בעלי השליטה במשתתף ולגבי בעלי הזיקה במשתתף (שפורטו בהצעתו), בדבר ההרשעות, הקנסות והעיצומים הכספיים שהושתו כאמור או העדרם על מי מאלה המתייחס לתקופה של שלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

.2.7 המשתתף ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.9 להלן ב-3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

2.8 לא הוטלו על המשתתף או על בעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, עיצומים כספיים על ידי מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.9 להלן, בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מובהר בזאת כי לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר. לשם הוכחת עמידת המשתתף בתנאים שבסעיפים 2.7 ו- 2.8 לעיל, יצרף המשתתף להצעתו תצהיר מטעם המשתתף בדבר קיום הוראות סעיף 2ב' לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

2.9 המשתתף מתחייב כי לא יועסקו בביצוע השירותים במסגרת התקשרות נשוא מכרז זה עובדים זרים שהעסקתם מותנית בקבלת היתר, למעט מומחי חוץ (כהגדרתם בהוראת תכ"ם 7.4.2.6), וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי המשתתף ובין באמצעות קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר המשתתף. על המשתתף לצרף להצעתו התחייבות בכתב בהתאם לאמור בתנאי הנ"ל, על פי הנוסח הרצ"ב.

2.10 להצעתו במכרז מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 27.3.2024 וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה. מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק מוציא הערבות. החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו. על משתתף במכרז לצרף להצעתו ערבות כאמור לעיל כאשר סכום הערבות יהיה במצטבר בהתאם להצעתו ולמפורט בטבלה להלן: הגשת הצעה סכום הערבות שיש לצרף להצעה למחוז אחד בפרק א' 100,000 ₪ לשני מחוזות בפרק א' 200,000 ₪ לשלושה מחוזות בפרק א' 300,000 ₪ לפרק ב' בלבד 300,000 ₪ לפרק ב' ולמחוז אחד בפרק א' 400,000 ₪ לפרק ב' ולשני מחוזות בפרק א' 400,000 ₪ לפרק ב' ולשלושה מחוזות בפרק א' 400,000 ₪

2.11 הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

בפרקים בהם נדרש לתת אחוז הנחה, יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם, אינו חורג מהוראות המכרז 

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.