יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

שירותי ניקיון במבני חינוך וציבור


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

השירותים הניתנים במכרז מותאמים לצרכים הייחודיים של הרשויות המקומיות, תוך הקפדה על שירות ואיכות ברמה גבוהה.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

ניקיון מוסדות חינוך – בתי ספר, מבני פיס, מתנ"סים
ניקיון מוסדות ציבור – משרדי הרשות, ספריות עירוניות, , מבני תרבות, אצטדיונים, מבנים המשמשים למתן שירותי בריאות, שירותים וטרינריי
מפרט ניקיון על בסיס יומי, שבועי ושנתי
מפרט לביצוע ניקיון יסודי בפגרות
הכנת מוסדות החינוך לפתיחת שנת הלימודים
כל אמצעי וחומרי הניקיון הדרושים לביצוע העבודה מסופקים על ידי הקבלן
הזמנת עובדים למילוי מקום ותגבורים לשמירה על רצף ניקיון ולביצוע משימות מיוחדות

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום 15.2.2022, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 0747922861.

קבלת מסמכי המכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 0747922861.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, למר שחף יהונתן נוי, בדוא"ל: shahafy@mashcal.co.il או בפקס מס': 7460674 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 24.2.2022 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 0747922861.

הגשת הצעות את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר שנ/6/2022, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שלישי ה- 8.3.2022 ועד ליום רביעי ה- 9.3.2022, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

שחף יהונתן נוי
מנהל תהליכי מכרזים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

2.1 לפרק א' - שירותי ניקיון בהיקף כספי שנתי של עד 5,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ), רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, במועד הגשת ההצעות במכרז, בדרישות הניסיון המפורטות בסעיפים 2.1.1 ו- 2.1.2 להלן: 2.1.1 בעל ניסיון של שתי (2) שנים לפחות בביצוע שירותי ניקיון של שטחים מבונים של מבני חינוך ו/או מבני משרדים. 2.1.2 ביצע עבודות ניקיון של שטחים מבונים של מבני חינוך ו/או מבני משרדים בהיקף של לפחות 40,000 מ"ר ליום, בכל חודש, ב- 11 חודשים לפחות בשנת 2019 או ב- 11 חודשים לפחות בשנת 2020 או ב- 11 חודשים לפחות בשנת 2021. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו או של מי שמחזיק בלפחות 51% מהון המניות המוקצה במשתתף מכל סוג מניות בנפרד. מובהר בזאת לגבי התנאים שבסעיפים 2.1.1 ו- 2.1.2 לעיל, כי "מבני משרדים" לעניין תנאים אלו יחשבו גם שטחים מבונים בלבד המהווים חלק ממתקני ספורט כגון אצטדיונים והיכלי ספורט. כמו כן מובהר בזאת, כי ניסיון בניקיון של חניונים מקורים ו/או חניונים תת קרקעיים ו/או בנייני דירות ו/או שטחים של רכוש משותף בבנייני דירות לא יחשב כניסיון לעניין הדרישות בסעיפים 2.1.1 ו- 2.1.2 לעיל.

2.1 לפרק ב' - שירותי ניקיון בהיקף כספי שנתי של מעל 5,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ), רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, במועד הגשת ההצעות במכרז, בדרישות הניסיון המפורטות בסעיפים 2.2.1 - 2.2.2 להלן: 2.1.1 בעל ניסיון של חמש (5) שנים לפחות בביצוע שירותי ניקיון של שטחים מבונים של מבני חינוך ו/או מבני משרדים. 2.1.2 ביצע עבודות ניקיון של שטחים מבונים של מבני חינוך ו/או מבני משרדים בהיקף של לפחות 200,000 מ"ר ליום, בכל חודש, ב- 11 חודשים לפחות בשנת 2019 או ב- 11 חודשים לפחות בשנת 2020 או ב- 11 חודשים לפחות בשנת 2021. או העסיק בשנת 2019 או בשנת 2020 או בשנת 2021, בממוצע חודשי, לפחות 450 עובדים לחודש, שהינם עובדי ניקיון, כעובדים קבועים מן המניין של המשתתף. מובהר בזאת לגבי התנאים שבסעיפים 2.2.1 ו- 2.2.2 לעיל, כי "מבני משרדים" לעניין תנאים אלו יחשבו גם שטחים מבונים בלבד המהווים חלק ממתקני ספורט כגון אצטדיונים והיכלי ספורט. כמו כן מובהר בזאת, כי ניסיון בניקיון של חניונים מקורים ו/או חניונים תת קרקעיים ו/או בנייני דירות ו/או שטחים של רכוש משותף בבנייני דירות לא יחשב כניסיון לעניין הדרישות בסעיפים 2.2.1 ו- 2.2.2 לעיל.

2.3 בעל רשיון תקף לעסוק כקבלן שירות בתחום הניקיון בהתאם לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

2.4 למשתתף תקןISO 9001-2008 תקף או תקןISO 9001-2015 תקף.

2.5 למשתתף תקן 8000SA תקף או תקן ת"י 10000 תקף או שהמשתתף נמצא מתאים לדרישות רשימת התיוג אחריות חברתית משכ"ל – 2018.

2.6 המשתתף או מי מבעלי השליטה בו לא הורשעו בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות למכרז, בעבירה פלילית אחת לפחות הנוגעת לחוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.8 להלן ולא נקנסו על ידי מינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה ביותר משני קנסות בגין עבירות המנויות בחוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.8 להלן, שבוצעו בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

2.7 המשתתף ובעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, לא הורשעו ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.9 להלן ב-3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז.

2.8 לא הוטלו על המשתתף או על בעל זיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו – 1976, עיצומים כספיים על ידי מינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בסעיף 11.9 להלן, בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז. מובהר בזאת כי לעניין זה יראו מספר הפרות שבגינן הוטל עיצום כספי כהפרה אחת, אם ניתן אישור ממינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה כי ההפרות בוצעו כלפי עובד אחד בתקופה אחת שעל בסיסה משתלם לו שכר.

2.9 המשתתף מתחייב כי לא יועסקו בביצוע השירותים במסגרת התקשרות נשוא מכרז זה עובדים זרים שהעסקתם מותנית בקבלת היתר, למעט מומחי חוץ (כהגדרתם בהוראת תכ"ם 7.4.2.6), וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על ידי המשתתף ובין באמצעות קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר המשתתף.

להצעה במכרז מצורפת ערבות מקור.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

בפרקים בהם נדרש לתת אחוז הנחה, יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם, אינו חורג מהוראות המכרז 

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.