יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לאספקת ריהוט וציוד


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז מאפשר לרשויות מקומיות להזמין ריהוט וציוד באופן מהיר, ובהתאמה אישית. במסגרת המכרז ניתן לרכוש ריהוט בעבור כל צרכי הרשות המקומית, לרבות ריהוט סטנדרטי וריהוט שהוא מודולארי/ מותאם לתכניות אדריכליות. המכרז בין היתר נותן מענה לתכניות "אופק חדש", "עוז לתמורה" ופרויקט M21 של משרד החינוך.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

ריהוט וציוד למוסדות חינוך ומבני ציבור
ריהוט משרדי, ריהוט מעבדה, ספריות או חדרי מחשב
ריהוט וציוד לגני ילדים

הערות

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 074-7922861.

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום שלישי, ה- 26.10.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 074-7922861.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' אורטל דביר, בדוא"ל: ortald@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-7460674. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום ראשון, ה- 7.11.2021 בשעה 12:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 074-7322861. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינוים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי המכרז בפקסימיליה או בדוא"ל, לפי שיקול דעתה, יחייבו את החברה.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה הנושאת ציון מכרז פומבי מס' רה/17/2021, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום ראשון ה- 21.11.2021 ועד ליום שני ה- 22.11.2021 עד לשעה 12:00 בדיוק בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

שחף יהונתן נוי
מנהל תהליכי מכרזים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

פרק 1 - למשתתף היקף הכנסות בשנים 2019 ו- 2020 (במצטבר), בסך של 3,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, מאספקת ריהוט. לעניין סעיף זה המונח "ריהוט" משמעו: ריהוט פנים כדוגמת שולחנות, כסאות, ארונות, כונניות, לוחות, פינות ישיבה, כורסאות, ספות וכיו"ב.

פרק 1 - למשתתף היקף הכנסות בשנים 2019 ו- 2020 (במצטבר), בסך של 1,500,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, מאספקת כסאות לתלמיד ושולחנות לתלמיד בבתי ספר (כולל כסאות תלמיד ושולחנות תלמיד שסופקו לחטיבה צעירה), באספקה ישירה (התקשרות ישירה) ל- 2 (לפחות) רשויות מקומיות או תאגידים עירונים או מוסדות חינוך או גופים המנהלים ומפעילים בתי ספר.

פרק 2 - למשתתף היקף הכנסות בשנים 2019 ו- 2020 (במצטבר), בסך של 1,500,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) לפחות, מאספקת פריטי ריהוט הכלולים במחירון לפרק 2 במכרז זה (ריהוט משרדי, ריהוט מעבדה, ספריות וחדרי מחשב), כולם או חלקם.

פרק 2 - למשתתף היקף הכנסות בשנים 2019 ו- 2020 (במצטבר), בסך של 750,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, מאספקת פריטי ריהוט הכלולים במחירון לפרק 2 במכרז זה (ריהוט משרדי, ריהוט מעבדה, ספריות וחדרי מחשב), כולם או חלקם, באספקה ישירה (התקשרות ישירה) ל- 2 (לפחות) רשויות מקומיות או תאגידים עירוניים או מוסדות חינוך או גופים המנהלים ומפעילים גני ילדים או גופים המנהלים ומפעילים מוסדות חינוך שבהם פועלות כיתות א' עד י"ב (או חלק מהן).

פרק 3 - למשתתף היקף הכנסות בשנים 2019 ו- 2020 (במצטבר), בהיקף של 2,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) לפחות, מאספקת ריהוט. לעניין סעיף זה המונח "ריהוט" משמעו: ריהוט פנים כדוגמת שולחנות, כסאות, ארונות, כונניות, לוחות, פינות ישיבה, כורסאות, ספות וכיו"ב.

פרק 3 - למשתתף היקף הכנסות בשנים 2019 ו- 2020 (במצטבר), בסך של 1,000,000 ₪ (לא כולל מע"מ) לפחות, מאספקת כסאות לילדי גן ושולחנות לילדי גן עבור גני ילדים (לא כולל כסאות לילדי גן ושולחנות לילדי גן שסופקו לחטיבות צעירות), באספקה ישירה (התקשרות ישירה) ל- 2 (לפחות) רשויות מקומיות או תאגידים עירוניים או גופים המנהלים ומפעילים גני ילדים. לעניין סעיף זה יובהר כי "כסאות לילדי גן ושולחנות לילדי גן עבור גני ילדים" כוללים גם שולחן טבע, שולחן לפינת יופי, שולחן יצירה, שולחן לפינת בובה, כיסא לפינת יופי, כיסא לפינת רופא, כיסא לפינת בובות וכיו"ב.

פרקים 1-3 - למשתתף תקן ISO 9001-2015 תקף.

פרקים 1-3 - המשתתף בעל רשיון תקף או רשיון זמני תקף או היתר זמני תקף, על שמו, לנהל עסק על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית של המשתתף בתחום מושא כל אחד מהפרקים, שאליהם מוגשת ע"י המשתתף הצעה או שהמשתתף בעל אישור מאת הרשות המקומית, לפיו הוא (המשתתף) אינו מחויב להחזיק ברישיון על פי חוק רישיון עסקים, תשכ"ח- 1968, וזאת בהתייחס למקום אשר בו מתנהלת עיקר הפעילות העסקית שלו בתחום מושא כל אחד מהפרקים, שאליהם מוגשת ע"י המשתתף הצעה.

פרקים 1-3 - להצעתו במכרז צורפה ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981 לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 20.2.2022 וזאת להבטחת קיום תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו.

פרקים 1-3 - המשתתף יחשב כמי שקיים את התנאים המפורטים בסעיפים 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 ו- 2.3.2 גם אם התנאי מתקיים, כולו או חלקו, בבעל השליטה במשתתף. לעניין זה, "בעל השליטה" משמעותו - מי שמחזיק, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, לפחות 51% מהון המניות המוקצה במשתתף מכל סוג מניות בנפרד. התקיימו התנאים האמורים, כולם או חלקם, באמצעות בעל השליטה במשתתף, יצרף להצעתו גם את המסמכים שלהלן: ** אישור עו"ד או רו"ח כי בעל השליטה מחזיק בלפחות 51% מהון המניות המוקצה במשתתף מכל סוג מניות בנפרד, נכון למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. **תדפיס של רשם החברות המעיד על שיעורי ההחזקות במשתתף. ** בהצהרת רואה החשבון (נספחים 1-2 (פרק 1), נספחים 3-4 (פרק 2) ונספחים 5-6 (פרק 3), בהתאם לפרק/ים אליו/הם מוגשת ההצעה על ידי המשתתף, יצוין במפורש, על ידי רואה החשבון, כי היקף ההכנסות הינו של המשתתף ו/או של בעל השליטה במשתתף.

פרקים 1-3 - הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וההכנסות וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד (או באמצעות בעל שליטה, ככל שהתנאי מאפשר זאת).

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
הצעת מחיר

חשוב לשים לב להצעת המחיר הנדרשת בחוברת המכרז ולמלא אותה בהתאם.

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.