יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לאספקת ארוחות וכריכים לרשויות מקומיות ולמוסדות ציבור, חינוך ורווחה


אייקון פתוח לרכישה פתוח לרכישה
יפתח לרכישה ב: 27/11/2023
מועד אחרון לרכישה 26/12/2023 12:00
מספר מכרז 31/2023/אא
מחיר המכרז 3000 ₪

מכרז ארוחות מספק פתרונות הזנה לרשויות המקומיות החל מאספקת ארוחות לילדים במוסדות החינוך וכן מתן ארוחות מצוננות לקשישים ואוכלוסיות רווחה

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

הזנה לילדים מגילאי גן ועד לתיכון
הזנה לאוכלוסיית החינוך המיוחד
הזנה לאוכלוסיית הקשישים במרכזי יום ו/או לבתים
ארוחות בוקר / צהריים / ערב / כריכים
ארוחות לבעלי רגישויות
כיבוד בחגים
ייעוץ והכוונה על ידי תזונאית
חלוקה גיאוגרפית לאזורים המאפשרת אספקת ארוחות בכל חלקי הארץ
אפשרות לאספקת ארוחות בכשרות מיוחדת

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום 27.11.2023, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 5769352 - 03.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' אורטל דביר, בדוא"ל: ortald@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 10.12.2023 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר: 5769352 - 03. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינויים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל יחייבו את החברה.

קבלת מסמכי המכרז התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז יעשה באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.mashcal.co.il (באזור ספקים) באמצעות כרטיס אשראי. לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 5769352 - 03.

הגשת הצעות את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר אא/31/2023, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שני ה- 25.12.2023 ועד ליום שלישי ה- 26.12.2023, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון" ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

למידע נוסף

למידע נוסף

אורטל דביר
דיאטנית קלינית ומנהלת פרויקטים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

תנאים להשתתפות במכרז רשאים להשתתף במכרז זה, משתתפים העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1 פרק 1 ארוחות חמות - כשרות רגילה/ללא כשרות

2.1.1 המשתתף ייצר וסיפק לרשויות מקומיות ו/או למוסדות ציבור ו/או לגופים פרטיים ו/או לגופים ממשלתיים, 50,000 ארוחות לפחות, במהלך 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (במצטבר). אין מניעה שהניסיון בייצור ואספקה של ארוחות כאמור לעיל תהיה במסגרת תוכנית ההזנה של משרד החינוך. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו או של מי שמחזיק בלפחות 51% מהון המניות המוקצה במשתתף מכל סוג מניות בנפרד (להלן: "בעל השליטה"). לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו פירוט של ניסיונו על פי הטבלה הרצ"ב למסמכי המכרז. ככל שהניסיון הוא של בעל השליטה במשתתף, על המשתתף לצרף להצעתו תדפיס של רשם החברות המעיד על שיעורי האחזקות של בעל השליטה בהון המניות וכן תצהיר של בעל השליטה (מקור), על פי הנוסח המצ"ב למסמכי המכרז, לגבי הארוחות אשר יוצרו וסופקו על ידו כעוסק מורשה.

2.1.2 המשתתף בעל רישיון יצרן / ייצור (על שם המשתתף או על שם המשתתף יחד עם אחרים) תקף בתחום הסעדה ו/או להכנת מזון מוכן להגשה מחוץ למקום הכנתו, לפי חוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015. על המשתתף לצרף להצעתו העתק של הרשיון התקף כאמור בסעיף זה לעיל או אישור בכתב ממשרד הבריאות המאשר כי למשתתף רישיון יצרן / ייצור תקף כאמור בתנאי זה לעיל.

2.1.3 המשתתף בעל רישיון או היתר תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה- 1995, המתייחס לכתובת המופיעה ברישיון כאמור בסעיף 2.1.2 לעיל (להלן: "מקום הייצור"). על המשתתף לצרף להצעתו העתק של הרישיון או ההיתר כאמור וכן אישור בכתב (מקור) מהרשות המקומית שהרישיון / ההיתר הנ"ל בתוקף, על פי הנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז.

2.1.4 המשתתף בעל תעודת כשרות תקפה שניתנה מאת הרבנות הראשית לישראל ו/או הרבנות המקומית שבתחומה מצוי מקום הייצור כהגדרתו בסעיף 2.1.3 לעיל ו/או תעודת כשרות מיוחדת מסוג בד"צ העדה החרדית / בד"צ שארית ישראל / בד"צ בית יוסף, תקפה, המתייחסת למקום הייצור כהגדרתו בסעיף 2.1.3 לעיל. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו העתק מאושר כ-"נאמן למקור" ע"י רו"ח או עו"ד של תעודת הכשרות כאמור. על אף האמור בתנאי זה לעיל, רשאי להגיש הצעה לפרק זה משתתף שאינו בעל תעודת כשרות וככל שהנ"ל ייקבע כזוכה במכרז בפרק זה, הוא יהא רשאי להשתתף בנוהלי הצעת מחיר אשר יערכו עבור המגזר הלא יהודי בלבד.

2.1.5 המשתתף בעל אישור תקף על עמידה בתקן HACCP - מערכת לניהול בטיחות המזון (להלן: "תקן HACCP"). לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף מגוף התעדה בישראל, בדבר עמידת המשתתף בתקןHACCP .

2.2 פרק 2 ארוחות חמות - כשרות מיוחדת

2.2.1 המשתתף ייצר וסיפק לרשויות מקומיות ו/או למוסדות ציבור ו/או לגופים פרטיים ו/או לגופים ממשלתיים, 50,000 ארוחות לפחות, במהלך 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (במצטבר). אין מניעה שהניסיון בייצור ואספקה של ארוחות כאמור לעיל תהיה במסגרת תוכנית ההזנה של משרד החינוך. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו או של מי שמחזיק בלפחות 51% מהון המניות המוקצה במשתתף מכל סוג מניות בנפרד (להלן: "בעל השליטה"). לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו פירוט של ניסיונו על פי הטבלה הרצ"ב למסמכי המכרז. ככל שהניסיון הוא של בעל השליטה במשתתף, על המשתתף לצרף להצעתו תדפיס של רשם החברות המעיד על שיעורי האחזקות של בעל השליטה בהון המניות וכן תצהיר של בעל השליטה (מקור), על פי הנוסח המצ"ב למסמכי המכרז, לגבי הארוחות אשר יוצרו וסופקו על ידו כעוסק מורשה.

2.2.2 המשתתף בעל רישיון יצרן / ייצור (על שם המשתתף או על שם המשתתף יחד עם אחרים) תקף בתחום הסעדה ו/או להכנת מזון מוכן להגשה מחוץ למקום הכנתו, לפי חוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015. על המשתתף לצרף להצעתו העתק של הרשיון התקף כאמור בסעיף זה לעיל או אישור בכתב ממשרד הבריאות המאשר כי למשתתף רישיון יצרן / ייצור תקף כאמור בתנאי זה לעיל.

2.2.3 המשתתף בעל רישיון או היתר תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה- 1995, המתייחס לכתובת המופיעה ברישיון כאמור בסעיף 2.2.2 לעיל (להלן: "מקום הייצור"). על המשתתף לצרף להצעתו העתק של הרישיון או ההיתר כאמור וכן אישור בכתב (מקור) מהרשות המקומית שהרישיון / ההיתר הנ"ל בתוקף, על פי הנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז.

2.2.4 המשתתף בעל תעודת כשרות מיוחדת מסוג בד"צ העדה החרדית ו/או בד"צ שארית ישראל ו/או בד"צ בית יוסף*, תקפה, המתייחסת למקום הייצור כהגדרתו בסעיף 2.2.3 לעיל. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו העתק מאושר כ-"נאמן למקור" ע"י רו"ח או עו"ד של תעודת הכשרות כאמור בהתייחס לסוג הכשרות אליה מוגשת הצעת המשתתף. * משתתף רשאי להגיש הצעה לאחד או יותר מסוגי הכשרויות המפורטים בפרק זה.

2.2.5 המשתתף בעל אישור תקף על עמידה בתקן HACCP – מערכת לניהול בטיחות המזון (להלן: "תקן HACCP"). לצורך הוכחת עמידת המשתתף בתנאי זה, על המשתתף לצרף להצעתו אישור תקף מגוף התעדה בישראל, בדבר עמידת המשתתף בתקןHACCP .

2.3 פרק 3 כריכים- כשרות רגילה/ללא כשרות

2.3.1 המשתתף ייצר וסיפק לרשויות מקומיות ו/או למוסדות ציבור ו/או לגופים פרטיים ו/או לגופים ממשלתיים, 40,000 כריכים לפחות, במהלך 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (במצטבר). אין מניעה שהניסיון בייצור ואספקה של כריכים כאמור לעיל תהיה במסגרת תוכנית ההזנה של משרד החינוך. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו או של מי שמחזיק בלפחות 51% מהון המניות המוקצה במשתתף מכל סוג מניות בנפרד (להלן: "בעל השליטה"). לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו פירוט של ניסיונו על פי הטבלה הרצ"ב למסמכי המכרז. ככל שהניסיון הוא של בעל השליטה במשתתף, על המשתתף לצרף להצעתו תדפיס של רשם החברות המעיד על שיעורי האחזקות של בעל השליטה בהון המניות וכן תצהיר של בעל השליטה (מקור), על פי הנוסח המצ"ב למסמכי המכרז, לגבי הכריכים אשר יוצרו וסופקו על ידו כעוסק מורשה.

2.3.2 המשתתף בעל רישיון יצרן / ייצור (על שם המשתתף או על שם המשתתף יחד עם אחרים) תקף לייצור ו/או להכנת כריכים, לפי חוק ההגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015. על המשתתף לצרף להצעתו העתק של הרשיון התקף כאמור בסעיף זה לעיל או אישור בכתב ממשרד הבריאות המאשר כי למשתתף רישיון יצרן / ייצור תקף כאמור בתנאי זה לעיל.

2.3.3 המשתתף בעל רישיון או היתר תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה- 1995, המתייחס לכתובת המופיעה ברישיון כאמור בסעיף 2.3.2 לעיל (להלן: "מקום הייצור"). על המשתתף לצרף להצעתו העתק של הרישיון או ההיתר כאמור וכן אישור בכתב (מקור) מהרשות המקומית שהרישיון / ההיתר הנ"ל בתוקף, על פי הנוסח הרצ"ב למסמכי המכרז.

2.3.4 המשתתף בעל תעודת כשרות תקפה שניתנה מאת הרבנות הראשית לישראל ו/או הרבנות המקומית שבתחומה מצוי "מקום הייצור" כהגדרתו בסעיף 2.3.3 לעיל ו/או תעודת כשרות מיוחדת מסוג בד"צ העדה החרדית ו/או בד"צ שארית ישראל ו/או בד"צ בית יוסף, תקפה, המתייחסת ל"מקום הייצור" כהגדרתו בסעיף 2.3.3 לעיל. לצורך הוכחת עמידתו בתנאי זה על המשתתף לצרף להצעתו העתק מאושר כ-"נאמן למקור" ע"י רו"ח או עו"ד של תעודת הכשרות כאמור. על אף האמור בתנאי זה לעיל, רשאי להגיש הצעה לפרק זה משתתף שאינו בעל תעודת כשרות וככל שהנ"ל ייקבע כזוכה במכרז בפרק זה, הוא יהא רשאי להשתתף בנוהלי הצעת מחיר אשר יערכו עבור המגזר הלא יהודי בלבד.

2.4 מי שלהצעתו במכרז מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, על סך של 50,000 ₪, בתוקף עד ליום 27.3.2024 וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה. יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הגורם מוציא הערבות. מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה.

2.5 הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם, אינו חורג מהוראות המכרז.

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.