יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לאספקת ארוחות וכריכים לרשויות מקומיות, לגופים ציבוריים ולמוסדות ציבור, חינוך ורווחה


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז ארוחות מספק פתרונות הזנה לרשויות המקומיות החל מאספקת ארוחות לילדים במוסדות החינוך וכן מתן ארוחות מצוננות לקשישים ואוכלוסיות רווחה

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

הזנה לילדים מגילאי גן ועד לתיכון
הזנה לאוכלוסיית החינוך המיוחד
הזנה לאוכלוסיית הקשישים במרכזי יום ו/או לבתים
ארוחות בוקר / צהריים / ערב / כריכים
ארוחות לבעלי רגישויות
כיבוד בחגים
ייעוץ והכוונה על ידי תזונאית
חלוקה גיאוגרפית לאזורים המאפשרת אספקת ארוחות בכל חלקי הארץ
אפשרות לאספקת ארוחות בכשרות מיוחדת

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום 17.8.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 0747922861. משרדי החברה סגורים בימים 6-8/9, 15-16/9 ו- 20-28/9 ועל כן בימים אלו לא ניתן לעיין או לקבל את מסמכי המכרז.

קבלת מסמכי המכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 0747922861. משרדי החברה סגורים בימים 6-8/9, 15-16/9 ו- 20-28/9 ועל כן בימים אלו לא ניתן לעיין או לקבל את מסמכי המכרז.

הגשת הצעות את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר אא/15/2021, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום ראשון ה- 10.10.2021 ועד ליום שני ה- 11.10.2021, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון" ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' אורטל דביר, בדוא"ל: ortald@mashcal.co.il או בפקס מס': 7460674 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 1.9.2021 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 0747922861. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

שחף יהונתן נוי
מנהל תהליכי מכרזים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

פרק 1 ארוחות חמות - כשרות רגילה/ללא כשרות - המשתתף ייצר וסיפק לרשויות מקומיות ו/או למוסדות ציבור ו/או לגופים פרטיים ו/או לגופים ממשלתיים, 50,000 ארוחות לפחות, במהלך 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (במצטבר). אין מניעה שהניסיון בייצור ואספקה של ארוחות כאמור לעיל תהיה במסגרת תוכנית ההזנה של משרד החינוך. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו או של מי שמחזיק בלפחות 51% מהון המניות המוקצה במשתתף מכל סוג מניות בנפרד (להלן: "בעל השליטה").

פרק 1 ארוחות חמות - כשרות רגילה/ללא כשרות - המשתתף בעל רישיון יצרן (על שם המשתתף או על שם המשתתף יחד עם אחרים) תקף בתחום הסעדה ו/או להכנת מזון מוכן להגשה מחוץ למקום הכנתו לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), תשכ"א – 1960.

פרק 1 ארוחות חמות - כשרות רגילה/ללא כשרות - המשתתף בעל רישיון או היתר תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה- 1995, המתייחס לכתובת המופיעה ברישיון יצרן כאמור בסעיף 2.1.2 לעיל (להלן: "מקום הייצור").

פרק 1 ארוחות חמות - כשרות רגילה/ללא כשרות - המשתתף בעל תעודת כשרות תקפה שניתנה מאת הרבנות הראשית לישראל ו/או הרבנות המקומית שבתחומה מצוי מקום הייצור לעיל ו/או תעודת כשרות מיוחדת מסוג בד"צ העדה החרדית / בד"צ שארית ישראל / בד"צ בית יוסף, תקפה, המתייחסת למקום הייצור .

פרק 1 ארוחות חמות - כשרות רגילה/ללא כשרות - המשתתף בעל אישור תקף על עמידה בתקן HACCP – מערכת לניהול בטיחות המזון (להלן: "תקן HACCP").

פרק 2 ארוחות חמות - כשרות מיוחדת - משתתף ייצר וסיפק לרשויות מקומיות ו/או למוסדות ציבור ו/או לגופים פרטיים ו/או לגופים ממשלתיים, 50,000 ארוחות לפחות, במהלך 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (במצטבר). אין מניעה שהניסיון בייצור ואספקה של ארוחות כאמור לעיל תהיה במסגרת תוכנית ההזנה של משרד החינוך. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו או של מי שמחזיק בלפחות 51% מהון המניות המוקצה במשתתף מכל סוג מניות בנפרד (להלן: "בעל השליטה").

פרק 2 ארוחות חמות - כשרות מיוחדת - המשתתף בעל רישיון יצרן (על שם המשתתף או על שם המשתתף יחד עם אחרים) תקף בתחום הסעדה ו/או להכנת מזון מוכן להגשה מחוץ למקום הכנתו לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), תשכ"א – 1960.

פרק 2 ארוחות חמות - כשרות מיוחדת - המשתתף בעל רישיון או היתר תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה- 1995, המתייחס לכתובת המופיעה ברישיון .

פרק 2 ארוחות חמות - כשרות מיוחדת - המשתתף בעל תעודת כשרות מיוחדת מסוג בד"צ העדה החרדית ו/או בד"צ שארית ישראל ו/או בד"צ בית יוסף*, תקפה, המתייחסת למקום הייצור.

פרק 2 ארוחות חמות - כשרות מיוחדת - המשתתף בעל אישור תקף על עמידה בתקן HACCP – מערכת לניהול בטיחות המזון (להלן: "תקן HACCP").

פרק 3 כריכים- כשרות רגילה/ללא כשרות - המשתתף ייצר וסיפק לרשויות מקומיות ו/או למוסדות ציבור ו/או לגופים פרטיים ו/או לגופים ממשלתיים, 40,000 כריכים לפחות, במהלך 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (במצטבר). אין מניעה שהניסיון בייצור ואספקה של כריכים כאמור לעיל תהיה במסגרת תוכנית ההזנה של משרד החינוך. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו או של מי שמחזיק בלפחות 51% מהון המניות המוקצה במשתתף מכל סוג מניות בנפרד (להלן: "בעל השליטה").

פרק 3 כריכים- כשרות רגילה/ללא כשרות - המשתתף בעל רישיון יצרן (על שם המשתתף או על שם המשתתף יחד עם אחרים) תקף לייצור ו/או להכנת כריכים לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), תשכ"א – 1960.

פרק 3 כריכים- כשרות רגילה/ללא כשרות - המשתתף בעל רישיון או היתר תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה- 1995, המתייחס לכתובת המופיעה ברישיון יצרן .

פרק 3 כריכים- כשרות רגילה/ללא כשרות - המשתתף בעל תעודת כשרות תקפה שניתנה מאת הרבנות הראשית לישראל ו/או הרבנות המקומית שבתחומה מצוי "מקום הייצור" כהגדרתו בסעיף 2.3.3 לעיל ו/או תעודת כשרות מיוחדת מסוג בד"צ העדה החרדית ו/או בד"צ שארית ישראל ו/או בד"צ בית יוסף, תקפה, המתייחסת ל"מקום הייצור".

מי שלהצעתו במכרז מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל על ידי חברת ביטוח ישראלית שברשותה רשיון לעסוק בישראל בביטוח על פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א - 1981, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, על סך 50,000 ₪, בתוקף עד ליום 11.1.2022 וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה.

הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. רוכשים שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

Nu1
ערבות

נוסח הערבות – יש לוודא כי הנוסח תואם את הבקשה במכרז
סכום הערבות – יש לוודא כי הסכום מתאים לכמות הפרקים/אזורים אליהם אתה מעוניין לגשת
חתימות – יש לוודא כי החותמים אכן מורשים מטעם הבנק/חברת הביטוח וכי הערבות מקורית ולא צילום או העתק

Nu2
כמות אזורים

יש לוודא כי כמות האזורים אליהם אתה מעוניין לגשת מתאימה לניסיון/היקף הפעילות של החברה

Nu3
אחוז הנחה

יש לוודא מהו סכום ההנחה המקסימלי אותו ניתן לתת ולא לחרוג מהוראות המכרז