יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי הפעלה של צהרונים לילדים ושל תכנית קיץ במוסדות חינוך


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז לשירותי הפעלה של צהרונים לילדים, תוכנית החגים ותוכנית קיץ במוסדות החינוך השונים, עבור ילדים בגילאי גן ובכיתות א' עד ד' בבתי הספר. התוכניות מתבססות על הנחיות משרד החינוך ופועלות בהתאם לסבסוד הרשויות לפי הלמ"ס.

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, החל מיום 1.5.2022. לעיון במסמכי המכרז יש לפנות לטלפון מספר: 0747922861. משרדי החברה סגורים בימים 4.5.2022 ו- 5.5.2022 ועל כן בימים אלו לא ניתן לעיין או לקבל את מסמכי המכרז.

קבלת מסמכי המכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 0747922861.

שאלות הבהרה *******המועד לשאלות הבהרה הוארך וניתן לשלוח שאלות הבהרה בכתב עד ליום 10.5.2022 בשעה 13:00. ******* לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, למר שחף יהונתן נוי, בדוא"ל: shahafy@mashcal.co.il או בפקס מס': 7460674 - 03. ניתן לשלוח שאלות הבהרה בכתב עד ליום 10.5.2022 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר: 0747922861.

הגשת הצעות את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר הצ/5/2022, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שלישי ה- 17.5.2022 ועד ליום רביעי ה- 18.5.2022, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

שחף יהונתן נוי
מנהל תהליכי מכרזים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

2.1.1 פרק1- על משתתף המגיש הצעה להפעלה של צהרון ותכנית קיץ בגן ילדים ובבית ספר, לעמוד באחד מהתנאים המפורטים להלן: 2.1.1.1 המשתתף הפעיל לפחות 200 צהרונים במצטבר, עבור ילדים בחינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, במהלך שלוש (3) שנות לימוד לפחות, בתקופה שמיום 1.9.2015 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז, במוסדות חינוך שבפיקוח ממלכתי ו/או ממלכתי דתי ו/או במתנ"סים ו/או מרכזים קהילתיים. מובהר בזאת, כי לענין דרישת הניסיון בסעיף זה, ילקח בחשבון רק צהרון אשר הופעל על ידי המשתתף במהלך 8 חודשים לפחות בשנת לימודים. כמו כן היה למשתתף בשנים 2018, 2019, 2020 ו- 2021 (במצטבר), היקף הכנסות של 7 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). מובהר בזאת כי רשאי להגיש הצעה עבור הפעלה של צהרון ותכנית קיץ בגן ילדים ובבית ספר למחוז אחד בלבד משתתף אשר הפעיל לפחות 120 צהרונים במצטבר, עבר ילדים בחינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, במהלך שנת לימוד אחת לפחות, בתקופה שמיום 1.9.2015 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז, במוסדות חינוך שבפיקוח ממלכתי ו/או ממלכתי דתי ו/או במתנ"סים ו/או מרכזים קהילתיים. מובהר בזאת, כי לענין דרישת הניסיון בסעיף זה, ילקח בחשבון רק צהרון אשר הופעל על ידי המשתתף במהלך 8 חודשים לפחות בשנת לימודים. כמו כן היה למשתתף בשנים 2018, 2019, 2020 ו- 2021 (במצטבר), היקף הכנסות של 3 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). לענין תנאי זה "צהרון" משמעו – מסגרת חינוכית לילדים, בחינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, המונה בין 10 ל- 35 ילדים, בגילאי גן או בית ספר יסודי, הפועלת במבנה מוסד חינוך שבפיקוח ממלכתי או ממלכתי דתי או במבנה מתנ"ס או במרכז קהילתי, הכוללת פעילות לימודית ו/או העשרתית והזנה לילדים. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. על המשתתף לצרף להצעתו אישור/ים, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז, מהגורם/ים אשר עבורו/ם הפעיל המשתתף צהרונים כהגדרתם במכרז, בנוסח המצורף למסמכי המכרז. יש לצרף אישורים מגורם הממונה על הפעלת צהרונים ברשות המקומית או במתנ"ס או במרכז הקהילתי. אין לצרף אישורים מהורי הילדים. כמו כן, על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף ואישור רו"ח, מקור, בדבר היקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז. 2.1.1.2 המשתתף הפעיל עבור רשויות מקומיות תוכניות העשרה חינוכיות שנתיות לילדים בחינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי מתוך התוכניות התוספתיות של משרד החינוך, בהיקף של לפחות 25,000 שעות שנתיות, בכל שנה, במהלך שלוש (3) שנות לימוד לפחות, בתקופה שמיום 1.9.2015 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. כמו כן היה למשתתף בשנים בשנים 2018, 2019, 2020 ו- 2021 (במצטבר), היקף הכנסות של 7 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). מובהר בזאת כי רשאי להגיש הצעה עבור הפעלה של צהרון ותכנית קיץ בגן ילדים ובבית ספר למחוז אחד בלבד משתתף אשר הפעיל עבור רשויות מקומיות תוכניות העשרה חינוכיות שנתיות לילדים בחינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי מתוך התוכניות התוספתיות של משרד החינוך, בהיקף של לפחות 18,000 שעות שנתיות, במהלך שנת לימוד אחת לפחות, בתקופה שמיום 1.9.2015 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. כמו כן היה למשתתף בשנים 2018, 2019, 2020 ו- 2021 (במצטבר), היקף הכנסות של 3 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). על המשתתף לצרף להצעתו אישור/ים, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז, מהרשויות המקומיות עבורן הפעיל המשתתף תוכניות העשרה חינוכיות כמפורט בתנאי זה או מבתי הספר במסגרתם הפעיל המשתתף תוכניות כאמור עבור הרשות המקומית. כמו כן, על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף ואישור רו"ח, מקור, בדבר היקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז.

2.1.2 פרק 1 - על משתתף המגיש הצעה להפעלה של צהרון ותכנית קיץ בגן ילדים חרדי ובבית ספר חרדי, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: 2.1.2.1 המשתתף הפעיל לפחות 100 צהרונים בחינוך החרדי במצטבר, במהלך שלוש (3) שנות לימוד לפחות, בתקופה שמיום 1.9.2015 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז, בבתי ספר ו/או בגני ילדים של החינוך החרדי. מובהר בזאת, כי לענין דרישת הניסיון בסעיף זה, ילקח בחשבון רק צהרון אשר הופעל על ידי המשתתף במהלך 8 חודשים לפחות בשנת לימודים. לענין תנאי זה "צהרון" משמעו – מסגרת חינוכית לילדים, המונה בין 10 ל- 35 ילדים, בגילאי גן או בית ספר יסודי, הפועלת במבנה מוסד חינוך של החינוך החרדי, הכוללת פעילות לימודית ו/או העשרתית והזנה לילדים. כמו כן לענין תנאי זה "חינוך חרדי" משמעו - מוסדות חינוך שהוגדרו על ידי משרד החינוך כמוסדות חינוך חרדיים. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. 2.1.2.2 היה למשתתף בשנים 2018, 2019, 2020 ו- 2021 (במצטבר), היקף הכנסות של 7 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). על המשתתף לצרף להצעתו אישור/ים, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז, מהגורם/ים אשר עבורו/ם הפעיל המשתתף צהרונים כהגדרתם במכרז, בנוסח המצורף למסמכי המכרז. יש לצרף אישורים מגורם הממונה על הפעלת צהרונים ברשות המקומית. אין לצרף אישורים מהורי הילדים. כמו כן, על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף ואישור רו"ח, מקור, בדבר היקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז.

2.2.1 פרק 2 - על משתתף המגיש הצעה להפעלה של תכנית קיץ בחינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי לעמוד באחד מהתנאים המפורטים להלן: 2.2.1.1 המשתתף הפעיל צהרונים ו/או תכנית קיץ ("בית הספר של החופש הגדול") ו/או קייטנות עבור ילדים הלומדים במסגרת החינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, בשלוש (3) שנים לפחות מבין השנים 2021-2015 (כולל), בהיקף של לפחות 700 ילדים (עד גיל 18 כולל) בכל שנה כאמור. בנוסף היו למשתתף בשנים 2018, 2019, 2020 ו- 2021 (במצטבר), היקף הכנסות של 3 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). מובהר בזאת כי רשאי להגיש הצעה עבור הפעלה של תכנית קיץ בחינוך הממלכתי ו/או ממלכתי דתי למחוז אחד בלבד משתתף אשר הפעיל צהרונים ו/או תכנית קיץ ("בית הספר של החופש הגדול") ו/או קייטנות עבור ילדים הלומדים במסגרת החינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, בשלוש (3) שנים לפחות מבין השנים 2021-2015 (כולל), בהיקף של לפחות 300 ילדים (עד גיל 18 כולל) בכל שנה כאמור. בנוסף היו למשתתף בשנים 2018, 2019, 2020 ו- 2021 (במצטבר), היקף הכנסות של 3 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). על המשתתף לצרף להצעתו אישורים על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז מהגופים עבורם הפעיל המשתתף צהרונים ו/או תכנית קיץ ("בית הספר של החופש הגדול") ו/או קייטנות עליהן מבקש המשתתף לבסס ניסיונו, כאמור וכן חוזים ו/או הזמנות עבודה ותוכניות פדגוגיות שהפעיל המשתתף כאסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סעיף זה לרבות, פרוט עבור איזה גורם בוצעו השירותים ופרטי איש הקשר אצל אותו גורם. (ניתן למחוק מהחוזה / הזמנת העבודה את התנאים הכספיים). בנוסף על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח, מקור, בדבר היקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. 2.2.1.2 המשתתף הינו בעל רישיון תקף, על שמו, לפתיחה או קיום של 5 בתי ספר לפחות של החינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, בהתאם להוראות חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969. מובהר בזאת כי רישיון לפתיחה או קיום של גן ילדים בהתאם להוראות חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט- 1969, אין בו כדי לענות על הדרישה שבתנאי זה לעיל. על המשתתף לצרף להצעתו רישיון תקף על שמו, ממשרד החינוך, כנדרש בתנאי זה, ל- 5 בתי ספר לפחות. בנוסף היו למשתתף בשנים בשנים 2018, 2019, 2020 ו- 2021 (במצטבר), היקף הכנסות של 3 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח, מקור, בדבר היקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו.

2.2.2 פרק 2 - רשאי להגיש הצעה להפעלה של תכנית קיץ בחינוך החרדי משתתף העומד באחד התנאים המפורטים להלן: 2.2.2.1 המשתתף הפעיל צהרונים ו/או תכנית קיץ ("בית הספר של החופש הגדול") ו/או קייטנות עבור ילדים הלומדים במסגרת החינוך החרדי, בשלוש (3) שנים לפחות מבין השנים 2021-2015 (כולל), בהיקף של לפחות 700 ילדים (עד גיל 18 (כולל), במצטבר, בכל שנה כאמור. בנוסף היו למשתתף בשנים 2018, 2019, 2020 ו- 2021 (במצטבר), היקף הכנסות של 3 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). מובהר בזאת כי רשאי להגיש הצעה עבור הפעלה של תכנית קיץ בחינוך החרדי למחוז אחד בלבד משתתף אשר הפעיל צהרונים ו/או תכנית קיץ ("בית הספר של החופש הגדול") ו/או קייטנות עבור ילדים הלומדים במסגרת החינוך החרדי, בשלוש (3) שנים לפחות מבין השנים 2021-2015 (כולל), בהיקף של לפחות 300 ילדים (עד גיל 18 כולל) בכל שנה כאמור. בנוסף היו למשתתף בשנים 2018, 2019, 2020 ו- 2021 (במצטבר), היקף הכנסות של 3 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). על המשתתף לצרף להצעתו אישורים על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז מהגופים עבורם הפעיל המשתתף צהרונים ו/או תכנית קיץ ("בית הספר של החופש הגדול") ו/או קייטנות עליהן מבקש המשתתף לבסס ניסיונו, כאמור וכן חוזים ו/או הזמנות עבודה ותוכניות פדגוגיות שהפעיל המשתתף כאסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סעיף זה לרבות, פרוט עבור איזה גורם בוצעו השירותים ופרטי איש הקשר אצל אותו גורם. (ניתן למחוק מהחוזה / הזמנת העבודה את התנאים הכספיים). בנוסף על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח, מקור, בדבר היקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז. לענין תנאי זה "חינוך חרדי" משמעו - מוסדות חינוך שהוגדרו על ידי משרד החינוך כמוסדות חינוך חרדיים. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. 2.2.2.2 המשתתף הינו בעל רישיון תקף, על שמו, לפתיחה או קיום של 5 בתי ספר לפחות של החינוך החרדי, בהתאם להוראות חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969. מובהר בזאת כי רישיון לפתיחה או קיום של גן ילדים בהתאם להוראות חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט- 1969, אין בו כדי לענות על הדרישה שבתנאי זה לעיל. על המשתתף לצרף להצעתו רישיון תקף על שמו, ממשרד החינוך, כנדרש בתנאי זה, ל- 5 בתי ספר לפחות. בנוסף היו למשתתף בשנים 2018, 2019, 2020 ו- 2021 (במצטבר), היקף הכנסות של 3 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח, מקור, בדבר היקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו.

2.3 להצעתו במכרז מצורפת ערבות מקור

2.4 הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. רוכשים שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

נוסח הערבות – יש לוודא כי הנוסח זהה לנוסח המופיע בחוברת המכרז.

סכום הערבות – יש לוודא כי הסכום מתאים להוראות המכרז, למספר האזורים, למספר הפרקים או הקטגוריות אליהם בחרתם להגיש הצעה.

כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מספר אזורים

יש לוודא כי מספר האזורים אליהם אתה מעוניין לגשת

תואם את תנאי המכרז ואת המאפיינים שלכם כמשתתף במכרז.