יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי הפעלה של צהרונים לילדים ושל תכנית קיץ במוסדות חינוך


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז לשירותי הפעלה של צהרונים לילדים, תוכנית החגים ותוכנית קיץ במוסדות החינוך השונים, עבור ילדים בגילאי גן ובכיתות א' עד ד' בבתי הספר. התוכניות מתבססות על הנחיות משרד החינוך ופועלות בהתאם לסבסוד הרשויות לפי הלמ"ס.

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום 13.6.2023, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-5769344.

קבלת מסמכי המכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-5769344.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, למר תומר חמו, בדוא"ל: Tomeris@mashcal.co.il. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 25.6.2023 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר: 03-5769344. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהא רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל. יובהר, כי לא יהיה מענה בעל פה לשאלות ובהתאם לכך, רק תשובות, הבהרות, תיקונים ושינויים למסמכי המכרז שיובאו בכתב לידיעתם של הפונים ורוכשי מסמכי המכרז בדוא"ל, לפי שיקול דעתה של החברה, יחייבו את החברה.

הגשת הצעות את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר הצ/6/2023, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שלישי ה- 4.7.2023 ועד ליום רביעי ה- 5.7.2023, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

ליאת בן שושן
מזכירת תחום | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

רשאים להשתתף במכרז זה תאגידים רשומים כדין בישראל העומדים, במועד הגשת ההצעות במכרז, בתנאים המפורטים להלן:

2.1 פרק 1 - הפעלה של צהרונים ותכנית קיץ לילדים

2.1.1 לתת פרק 1.1 - הפעלה של צהרונים ותכנית קיץ בגני ילדים ובבתי ספר בחינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, בהיקף כספי שנתי של עד 20 מיליון ש"ח בשנה (כולל מע"מ), רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, במועד הגשת ההצעות למכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1.1.1 המשתתף הפעיל לפחות 200 צהרונים במצטבר, עבור ילדים בחינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, במהלך שלוש (3) שנות לימוד לפחות, בתקופה שמיום 1.9.2016 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז, במוסדות חינוך שבפיקוח ממלכתי ו/או ממלכתי דתי ו/או במתנ"סים ו/או מרכזים קהילתיים. 2.1.1.2 היה למשתתף בשנים 2019, 2020, 2021 ו- 2022 (במצטבר), היקף הכנסות של 7 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). מובהר בזאת כי רשאי להגיש הצעה עבור הפעלה של צהרונים ותכנית קיץ בגני ילדים ובבתי ספר למחוז אחד בלבד משתתף אשר הפעיל לפחות 120 צהרונים במצטבר, עבור ילדים בחינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, במהלך שנת לימוד אחת לפחות, בתקופה שמיום 1.9.2016 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז, במוסדות חינוך שבפיקוח ממלכתי ו/או ממלכתי דתי ו/או במתנ"סים ו/או מרכזים קהילתיים. והיו למשתתף בשנים 2019, 2020, 2021 ו- 2022 (במצטבר), היקף הכנסות של 3 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). לענין דרישת הניסיון בסעיף זה, ילקח בחשבון רק צהרון אשר הופעל על ידי המשתתף במהלך 8 חודשים לפחות בשנת לימודים. לענין תנאי זה "צהרון" משמעו – מסגרת חינוכית לילדים, בחינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, המונה בין 10 ל- 35 ילדים, בגילאי גן או בית ספר יסודי, הפועלת במבנה מוסד חינוך שבפיקוח ממלכתי או ממלכתי דתי או במבנה מתנ"ס או במרכז קהילתי, הכוללת פעילות לימודית ו/או העשרתית והזנה לילדים. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. על המשתתף לצרף להצעתו אישור/ים, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז, מהגורם/ים אשר עבורו/ם הפעיל המשתתף צהרונים כהגדרתם במכרז, בנוסח המצורף למסמכי המכרז. יש לצרף אישורים מגורם הממונה על הפעלת צהרונים ברשות המקומית או במתנ"ס או במרכז הקהילתי. אין לצרף אישורים מהורי הילדים. כמו כן, על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף ואישור רו"ח, מקור, בדבר היקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז.

2.1.2 לתת פרק 1.2 - הפעלה של צהרונים ותכנית קיץ בגני ילדים ובבתי ספר בחינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, בהיקף כספי שנתי של מעל 20 מיליון ש"ח בשנה (כולל מע"מ), רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, במועד הגשת ההצעות למכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1.2.1 המשתתף הפעיל לפחות 200 צהרונים עבור ילדים בחינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי בכל חודש, במהלך 8 חודשים לפחות בשנה, בשלוש (3) שנות לימוד לפחות, בתקופה שמיום 1.9.2016 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז, במוסדות חינוך שבפיקוח ממלכתי ו/או ממלכתי דתי ו/או במתנ"סים ו/או מרכזים קהילתיים. 2.1.2.2 היה למשתתף בשנים 2019, 2020, 2021 ו- 2022 (במצטבר), היקף הכנסות של 10 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). לענין תנאי זה "צהרון" משמעו – מסגרת חינוכית לילדים, בחינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, המונה בין 10 ל- 35 ילדים, בגילאי גן או בית ספר יסודי, הפועלת במבנה מוסד חינוך שבפיקוח ממלכתי או ממלכתי דתי או במבנה מתנ"ס או במרכז קהילתי, הכוללת פעילות לימודית ו/או העשרתית והזנה לילדים. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. על המשתתף לצרף להצעתו אישור/ים, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז, מהגורם/ים אשר עבורו/ם הפעיל המשתתף צהרונים כהגדרתם במכרז, בנוסח המצורף למסמכי המכרז. יש לצרף אישורים מגורם הממונה על הפעלת צהרונים ברשות המקומית או במתנ"ס או במרכז הקהילתי. אין לצרף אישורים מהורי הילדים. כמו כן, על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף ואישור רו"ח, מקור, בדבר היקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז.

2.1.3 לתת פרק 1.3 - הפעלה של צהרונים ותכנית קיץ בגן ילדים חרדי ובבית ספר חרדי, רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, במועד הגשת ההצעות למכרז, בכל התנאים המפורטים להלן:

2.1.3.1 המשתתף הפעיל לפחות 100 צהרונים בחינוך החרדי במצטבר, במהלך שלוש (3) שנות לימוד לפחות, בתקופה שמיום 1.9.2016 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז, בבתי ספר ו/או בגני ילדים של החינוך החרדי. מובהר בזאת, כי לענין דרישת הניסיון בסעיף זה, ילקח בחשבון רק צהרון אשר הופעל על ידי המשתתף במהלך 8 חודשים לפחות בשנת לימודים. לענין תנאי זה "צהרון" משמעו – מסגרת חינוכית לילדים, המונה בין 10 ל- 35 ילדים, בגילאי גן או בית ספר יסודי, הפועלת במבנה מוסד חינוך של החינוך החרדי, הכוללת פעילות לימודית ו/או העשרתית והזנה לילדים. כמו כן לענין תנאי זה "חינוך חרדי" משמעו - מוסדות חינוך שהוגדרו על ידי משרד החינוך כמוסדות חינוך חרדיים. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו. 2.1.3.2 היה למשתתף בשנים 2019, 2020, 2021 ו- 2022 (במצטבר), היקף הכנסות של 7 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). על המשתתף לצרף להצעתו אישור/ים, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז, מהגורם/ים אשר עבורו/ם הפעיל המשתתף צהרונים כהגדרתם במכרז, בנוסח המצורף למסמכי המכרז. יש לצרף אישורים מגורם הממונה על הפעלת צהרונים ברשות המקומית. אין לצרף אישורים מהורי הילדים. כמו כן, על המשתתף לצרף להצעתו הצהרה של המשתתף ואישור רו"ח, מקור, בדבר היקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז.

2.2 פרק 2 - הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך

2.2.1 לתת פרק 2.1 - הפעלה של תכנית קיץ בחינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, בהיקף כספי שנתי של עד 4 מיליון ש"ח בשנה (כולל מע"מ), רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, במועד הגשת ההצעות למכרז, בתנאים המפורטים להלן:

2.2.1.1 המשתתף הפעיל צהרונים ו/או תכנית קיץ ("בית הספר של החופש הגדול") ו/או קייטנות עבור ילדים הלומדים במסגרת החינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, בשלוש (3) שנים לפחות מבין השנים 2016 – 2022 (כולל), בהיקף של לפחות 700 ילדים (עד גיל 18 כולל) בכל שנה כאמור. בנוסף היו למשתתף בשנים 2019, 2020, 2021 ו- 2022 (במצטבר), היקף הכנסות של 3 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). מובהר בזאת כי רשאי להגיש הצעה עבור הפעלה של תכנית קיץ בחינוך הממלכתי ו/או ממלכתי דתי למחוז אחד בלבד משתתף אשר הפעיל צהרונים ו/או תכנית קיץ ("בית הספר של החופש הגדול") ו/או קייטנות עבור ילדים הלומדים במסגרת החינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, בשלוש (3) שנים לפחות מבין השנים 2016 – 2022 (כולל), בהיקף של לפחות 300 ילדים (עד גיל 18 כולל) בכל שנה כאמור. בנוסף היו למשתתף בשנים 2019, 2020, 2021 ו- 2022 (במצטבר), היקף הכנסות של 3 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). על המשתתף לצרף להצעתו אישורים על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז מהגופים עבורם הפעיל המשתתף צהרונים ו/או תכנית קיץ ("בית הספר של החופש הגדול") ו/או קייטנות עליהן מבקש המשתתף לבסס ניסיונו, כאמור וכן חוזים ו/או הזמנות עבודה כאסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סעיף זה לרבות, פרוט עבור איזה גורם בוצעו השירותים ופרטי איש הקשר אצל אותו גורם. (ניתן למחוק מהחוזה / הזמנת העבודה את התנאים הכספיים). בנוסף על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח, מקור, בדבר היקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו.

2.2.2 לתת פרק 2.2 - הפעלה של תכנית קיץ בחינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, בהיקף כספי שנתי של מעל 4 מיליון ש"ח בשנה (כולל מע"מ), רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, במועד הגשת ההצעות למכרז, בתנאים המפורטים להלן:

2.2.2.1 המשתתף הפעיל צהרונים ו/או תכנית קיץ ("בית הספר של החופש הגדול") ו/או קייטנות עבור ילדים הלומדים במסגרת החינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, בשלוש (3) שנים לפחות מבין השנים 2022-2016 (כולל), בהיקף של לפחות 3000 ילדים (עד גיל 18 כולל) בכל שנה כאמור. בנוסף היו למשתתף בשנים 2019, 2020, 2021 ו- 2022 (במצטבר), היקף הכנסות של 8 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). על המשתתף לצרף להצעתו אישורים על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז מהגופים עבורם הפעיל המשתתף צהרונים ו/או תכנית קיץ ("בית הספר של החופש הגדול") ו/או קייטנות עליהן מבקש המשתתף לבסס ניסיונו, כאמור וכן חוזים ו/או הזמנות עבודה ותוכניות פדגוגיות שהפעיל המשתתף כאסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סעיף זה לרבות, פרוט עבור איזה גורם בוצעו השירותים ופרטי איש הקשר אצל אותו גורם. (ניתן למחוק מהחוזה / הזמנת העבודה את התנאים הכספיים). בנוסף על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח, מקור, בדבר היקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו.

2.2.3 לתת פרק 2.3 - הפעלה של תכנית קיץ בחינוך החרדי, רשאי להגיש הצעה משתתף העומד, במועד הגשת ההצעות למכרז, באחד מהתנאים המפורטים להלן:

2.2.3.1 המשתתף הפעיל צהרונים ו/או תכנית קיץ ("בית הספר של החופש הגדול") ו/או קייטנות עבור ילדים הלומדים במסגרת החינוך החרדי, בשלוש (3) שנים לפחות מבין השנים 2016 – 2022 (כולל), בהיקף של לפחות 700 ילדים (עד גיל 18 (כולל) בכל שנה כאמור. בנוסף היו למשתתף בשנים 2019, 2020, 2021 ו- 2022 (במצטבר), היקף הכנסות של 3 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). מובהר בזאת כי רשאי להגיש הצעה עבור הפעלה של תכנית קיץ בחינוך החרדי למחוז אחד בלבד משתתף אשר הפעיל צהרונים ו/או תכנית קיץ ("בית הספר של החופש הגדול") ו/או קייטנות עבור ילדים הלומדים במסגרת החינוך החרדי, בשלוש (3) שנים לפחות מבין השנים 2016 - 2022 (כולל), בהיקף של לפחות 300 ילדים (עד גיל 18 כולל) בכל שנה כאמור. בנוסף היו למשתתף בשנים 2019, 2020, 2021 ו- 2022 (במצטבר), היקף הכנסות של 3 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). על המשתתף לצרף להצעתו אישורים על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז מהגופים עבורם הפעיל המשתתף צהרונים ו/או תכנית קיץ ("בית הספר של החופש הגדול") ו/או קייטנות עליהן מבקש המשתתף לבסס ניסיונו, כאמור וכן חוזים ו/או הזמנות עבודה כאסמכתאות המעידות על עמידתו בתנאי סעיף זה לרבות, פרוט עבור איזה גורם בוצעו השירותים ופרטי איש הקשר אצל אותו גורם. (ניתן למחוק מהחוזה / הזמנת העבודה את התנאים הכספיים). בנוסף על המשתתף לצרף להצעתו אישור רו"ח, מקור, בדבר היקף ההכנסות כאמור, על פי הנוסח המצורף למסמכי המכרז. לענין תנאי זה "חינוך חרדי" משמעו - מוסדות חינוך שהוגדרו על ידי משרד החינוך כמוסדות חינוך חרדיים. הניסיון המפורט לעיל צריך שיהא של המשתתף עצמו.

2.3 להצעת המשתתף במכרז מצורפת ערבות מקור, אוטונומית, שהוצאה על ידי בנק בישראל או על ידי חברת ביטוח בארץ, קרי חברת ביטוח שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תשמ"א-1981, וכן רישיון למתן ערבויות מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, על סך של 100,000 ש"ח, לבקשת המשתתף במכרז, לפקודת החברה, בתוקף עד ליום 10.10.2023, וזאת להבטחת מילוי תנאי מסמכי המכרז ותנאי חוזי ההתקשרות במסגרתו, לפי נוסח הערבות המצ"ב כדוגמה. יש לצרף להצעה ערבות מקורית בלבד. לא יתקבל צילום או העתק או עותק של ערבות כאמור אף אם הוא חתום בחתימות מקור על ידי הבנק או חברת הביטוח מוציא הערבות. מובהר בזאת כי ערבות מחברת ביטוח, כאמור, חייבת להיות חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה ולא על ידי סוכן שלה. החברה תהא רשאית להגיש את הערבות לגביה כל אימת שהמשתתף לא יעמוד בהתחייבויותיו על פי תנאי מכרז זה ו/או חוזי ההתקשרות במסגרתו.

2.4 הצעת המשתתף תוגש על ידי אישיות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. רוכשים שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

נוסח הערבות – יש לוודא כי הנוסח זהה לנוסח המופיע בחוברת המכרז.

סכום הערבות – יש לוודא כי הסכום מתאים להוראות המכרז, למספר האזורים, למספר הפרקים או הקטגוריות אליהם בחרתם להגיש הצעה.

כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מספר אזורים

יש לוודא כי מספר האזורים אליהם אתה מעוניין לגשת

תואם את תנאי המכרז ואת המאפיינים שלכם כמשתתף במכרז.