יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז למתן שירותי הפעלה של צהרונים לילדים ושל תכנית קיץ במוסדות חינוך


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז לשירותי הפעלה של צהרונים לילדים, תוכנית החגים ותוכנית קיץ במוסדות החינוך השונים, עבור ילדים בגילאי גן ובכיתות א' עד ד' בבתי הספר. התוכניות מתבססות על הנחיות משרד החינוך ופועלות בהתאם לסבסוד הרשויות לפי הלמ"ס.

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, החל מיום 14.2.2021. לעיון במסמכי המכרז יש לפנות לטלפון מספר: 0747922861.

קבלת מסמכי המכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 0747922861.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' אורטל דביר, בדוא"ל: ortald@mashcal.co.il או בפקס מס': 7460674 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 23.2.2021 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר: 0747922861.

הגשת הצעות את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר הצ/10/2021, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום ראשון ה- 7.3.2021 ועד ליום שני ה- 8.3.2021, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

אורטל דביר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

פרק הפעלה של צהרונים ותכנית קיץ לילדים :על משתתף המגיש הצעה להפעלה של צהרון ותכנית קיץ בגן ילדים ובבית ספר, לעמוד באחד מהתנאים המפורטים להלן המשתתף הפעיל לפחות 200 צהרונים במצטבר, עבור ילדים בחינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, במהלך שלוש (3) שנות לימוד לפחות, בתקופה שמיום 1.9.2014 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז, במוסדות חינוך שבפיקוח ממלכתי ו/או ממלכתי דתי ו/או במתנ"סים ו/או מרכזים קהילתיים.). המשתתף הפעיל עבור רשויות מקומיות תוכניות העשרה חינוכיות שנתיות לילדים בחינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי מתוך התוכניות התוספתיות של משרד החינוך, בהיקף של לפחות 25,000 שעות שנתיות, בכל שנה, במהלך שלוש (3) שנות לימוד לפחות, בתקופה שמיום 1.9.2014 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז.

פרק הפעלה של צהרונים ותכנית קיץ לילדים על משתתף המגיש הצעה להפעלה של צהרון ותכנית קיץ בגן ילדים חרדי ובבית ספר חרדי, לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן: המשתתף הפעיל לפחות 100 צהרונים בחינוך החרדי במצטבר, במהלך שלוש (3) שנות לימוד לפחות, בתקופה שמיום 1.9.2014 ועד למועד הגשת ההצעות למכרז, בבתי ספר ו/או בגני ילדים של החינוך החרדי. כמו כן היה למשתתף בשנים 2017, 2018 ו- 2019 (במצטבר), היקף הכנסות של 7 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ).

פרק הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך על משתתף המגיש הצעה להפעלה של תכנית קיץ בחינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי לעמוד באחד מהתנאים המפורטים להלן: המשתתף הפעיל צהרונים ו/או תכנית קיץ ("בית הספר של החופש הגדול") ו/או קייטנות עבור ילדים הלומדים במסגרת החינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, בשלוש (3) שנים לפחות מבין השנים 2020-2014 (כולל), בהיקף של לפחות 700 ילדים (עד גיל 18 כולל) בכל שנה כאמור. בנוסף היו למשתתף בשנים 2017, 2018 ו- 2019 (במצטבר), היקף הכנסות של 3 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). המשתתף הינו בעל רישיון תקף, על שמו, לפתיחה או קיום של 5 בתי ספר לפחות של החינוך הממלכתי ו/או הממלכתי דתי, בהתאם להוראות חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969. מובהר בזאת כי רישיון לפתיחה או קיום של גן ילדים בהתאם להוראות חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט- 1969, אין בו כדי לענות על הדרישה שבתנאי זה לעיל.

פרק הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך רשאי להגיש הצעה להפעלה של תכנית קיץ בחינוך החרדי משתתף העומד באחד התנאים המפורטים להלן: המשתתף הפעיל צהרונים ו/או תכנית קיץ ("בית הספר של החופש הגדול") ו/או קייטנות עבור ילדים הלומדים במסגרת החינוך החרדי, בשלוש (3) שנים לפחות מבין השנים 2020-2014 (כולל), בהיקף של לפחות 700 ילדים (עד גיל 18 (כולל), במצטבר, בכל שנה כאמור. בנוסף היו למשתתף בשנים 2017, 2018 ו- 2019 (במצטבר), היקף הכנסות של 3 מיליון ₪ לפחות (לא כולל מע"מ). המשתתף הינו בעל רישיון תקף, על שמו, לפתיחה או קיום של 5 בתי ספר לפחות של החינוך החרדי, בהתאם להוראות חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט-1969. מובהר בזאת כי רישיון לפתיחה או קיום של גן ילדים בהתאם להוראות חוק פיקוח על בתי ספר, תשכ"ט- 1969, אין בו כדי לענות על הדרישה שבתנאי זה לעיל.

להצעתו במכרז מצורפת ערבות מקור

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. רוכשים שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

נוסח הערבות – יש לוודא כי הנוסח זהה לנוסח המופיע בחוברת המכרז.

סכום הערבות – יש לוודא כי הסכום מתאים להוראות המכרז, למספר האזורים, למספר הפרקים או הקטגוריות אליהם בחרתם להגיש הצעה.

כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מספר אזורים

יש לוודא כי מספר האזורים אליהם אתה מעוניין לגשת

תואם את תנאי המכרז ואת המאפיינים שלכם כמשתתף במכרז.